Meny
Bli medlem

NM i vern av matjorda

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
De siste 50-100 årene har vært en utfordrende tid for matjorda vår. Vi må snu tenkningen om hvordan vi bruker arealene våre, og vi må tenke 1000 år framover, skriver Kathrine Kleveland i en kommentar i Tønsbergs Blad 7. augsut

 

Vestfold er et fylke med knallhardt press på jorda, da må vi tenke fortetting, da må vi velge samferdselsløsninger som Skoppum Vest som tar minst jord, og vi må stadig bli mer kreative. Vi må ta beinharde prioriteringer, for tap av matjord er et ran fra barnebarna våre.

Jon Olav Knotten skriver i Tønsbergs Blad 13. juli om Høyres jordvernengasjement. Jeg er glad for alle som vil kjempe for vern av den dyrebare matjorda vår. Når Høyres Knotten nå løfter fram jordvernet, tillater jeg meg å si at det ikke har vært Knotten og Høyre som har stått fremst for å verne matjorda.

Knotten var leder i fylkeslandbruksnemda i perioden 2007 – 09 og der var ikke Høyre ivrigst når det gjaldt jordvern. I arbeidet med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, RPBA, i fylkestinget, var heller ikke Høyre den tydeligste stemmen i jordvernklassen.

Høyre har heller i fylkestinget utmerket seg ved å IKKE være mest restriktive i jordvernsaker. Et eksempel, første kommunale arealplan etter vedtak av RPBA kom fra Sandefjord som ønsket unntak. Høyre i fylkeskommunen var villig til å gi dispensasjon fra planen ved første mulighet. Her var det Senterpartiet som tok saken, og fikk satt en stopper for unntaket. Høyre var altså åpne for at Sandefjord skulle få endret RPBA-en, omtrent før den var kald fra trykkeriet.

Nei, når det gjelder Vestfold er det faktisk Knotten og Høyre, sammen med Fremskrittspartiet, som hyppigst de siste 10 år har godtatt omdisponering av dyrka mark, både i kommunene og i regionale organer.

Skal vi få en reell økning i matproduksjonen på norske ressurser kan vi ikke fortsette slik. Det krever derimot en aktiv politikk både for å beholde matjorda og sørge for at den blir brukt. Å begrense nedbygginga av matjord er noe av det viktigste vi kan gjøre. Da er det urovekkende at da dagens blå regjeringa nylig la fram sin jordvernstrategi for Stortinget er den blottet for både ambisjoner og virkemidler på vegne av jordvernet.
Å sette et nedbyggingsmål på 6000 dekar som er mindre ambisiøs enn dagens situasjon, er jo å gå bakover i tid!

For Senterpartiet er vern av matjorda en hjertesak. Vi er fullstendig klar over at vi ikke får flertall for vern av matjorda alene, så supert at Knotten vil stille opp som garantist for matjorda. Men da må Høyre vise det i praksis: Nye offentlige tall (KOSTRA) viser at det i 2014 for første gang siden 2009 ble en økning i antall dekar omdisponert dyrka mark. Nå må ikke regjeringen fortsette i feil retning.

Regjeringen har også på departementsnivå, ved behandling av jordvernsaker, godtatt flere større omdisponeringer der det har vært både lokal og regional motstand og innsigelser, for eksempel rundt Trondheim og IKEA-saken i Akershus.

Jeg vil gjerne konkurrere i NM i vern av matjorda, det vil matjorda tjene på. Jo flinkere hvert parti er til å gjennomføre klare jordvernmål, jo bedre. Apropos mål: den rødgrønne regjeringa nådde sitt mål om å halvere nedbyggingen som følge av tydelige målsettinger, og at flere sektorer satte inn tiltak på sine områder, for eksempel innenfor arealplanlegging og samferdsel.

For oss i Senterpartiet er ikke dette nok, og vi vil nå ta initiativ til å samle flertall på Stortinget for å sette et nytt mål om igjen å halvere nedbyggingen av dyrket mark – ned til maksimalt 3 000 dekar per år. Blir Knotten og Høyre med på det? I tillegg vil Senterpartiet at matjorda skal sikres sterkere vern enn utmark, vi vil lovfeste muligheten for varig vern av matjord og innføre tilskudd til nydyrking. Får vi Høyre med på det?

 

Jordvern er også beredskapspolitikk. Det handler om å tørre å tenke det utenkelige. Da er det å ta vare på jorda den klokeste investering av alle. Blir det uro rundt maten, blir det uro rundt alt. Hvert eneste mål nedbygd matjord betyr i praksis 1000 færre brød på bordet, hvert år - i all framtid.

Politiske løsninger må svares for i et generasjonsregnskap, for meg er forvaltningstankegangen viktig og Senterpartiet vil bidra i jordvernkonkurransen, - så mer matjord kan dyrkes opp, og mindre bygges ned!