Meny

Nordnorsk samarbeid

Sist endret: 16 03 2017

I siste fylkesting stilte Jon Tørset spørsmål i forhold til Nordnorsk samarbeid etter nedleggelsen av Landsdelsutvalget.

Samarbeid i Nord-Norge

Under sak 190/11 vedtok fylkestinget å legge ned Landsdelsutvalget for Nord – Norge og

Nord Trøndelag (LU).

I sak 28/11 ble det gitt en grundig begrunnelse for LU og behovet for å samarbeid i Nord-

Norge: ”Hensikten med LU er å skape de slagkraftige fellesnevnerne som bidrar til god

nasjonal politikk, regional utvikling og positiv oppmerksomhet. Arbeidet retter seg mot

regionenes konkurransekraft, rammebetingelser, kompetanse, lokaliseringer og infrastruktur.

I tillegg til arbeidet med regionalpolitikk, næringspolitikk og det internasjonale har LU en

viktig rolle knyttet til nettverksbygging, arenaskaping og dialog/påvirkningsarbeid mot

sentrale myndigheter”.

Årsaken til at LU ble avviklet, ligger i manglende oppslutning fra spesielt Troms

fylkeskommune og deretter fra Finnmark fylkeskommune.

Imidlertid er ikke behovene for samarbeid og koordinering i nord blitt mindre.

Både fra forskerhold og fra sentrale politikere på stortinget blir det hevdet at manglende

samarbeid i nord savnes.

I sak 190/11 ble følgende anført:” Oppgavene er i hovedsak tilført landsdelsutvalget gjennom

regjeringen. Kommunaldepartementet håndterer de formelle strukturer og har signalisert at de

vil drøfte med fylkeskommunene hvordan dette blir videreført”.

På denne bakgrunn stiller jeg følgende spørsmål:

1. Er fylkesrådet enig i at det bør etableres en politisk samarbeidsarena i nord?

2. Har det vært drøftinger med kommunaldepartementet med sikte på å finne en arena for

å erstatte LU?

Fylkesrådsleder Odd Eriksen svarte:

Både fylkesting og fylkesråd har helt siden Landsdelsutvalgets framtid og nedleggelse ble

behandlet hevdet at det er behov for et politisk samarbeid i nord om viktige felles utfordringer

for landsdelen. De oppfølgingsinitiativ som har blitt signalisert er ikke kommet. Jeg vil derfor

ta et konkret initiativ overfor fylkesrådsleder i Troms om et felles møte mellom fylkesrådet i

Nordland og i Troms for å drøfte både eventuelle tema og organisering av et slikt samarbeid.

Resultatet fra et slikt møte vil danne utgangspunkt for en eventuell kontakt med Finnmark.

Til spørsmålet om drøftinger med kommunaldepartementet om en slik arena, så betrakter jeg

dette samarbeidet som en sak mellom fylkeskommunene. Dette vil derfor bli håndtert i

samsvar med dette.