Meny
Bli medlem

Norge er verdens fremste sjømatnasjon

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Innledning på leserinnlegg fra Per Roger Vikten: Regjeringen har lagt frem Sjømatmeldingen, som skal vise retningen for utviklingen av fiskerinæringen i fremtiden. Som utøver i en av de viktigste næringene i Norge, og som stortingskandidat for Nordland Senterparti har jeg tro for at denne meldingen kan være et verdifullt verktøy for næringen.

Norge er verdens fremste sjømatnasjon !

Regjeringen har lagt frem Sjømatmeldingen, som skal vise retningen for utviklingen av fiskerinæringen i fremtiden. Som utøver i en av de viktigste næringene i Norge, og som stortingskandidat for Nordland Senterparti har jeg tro for at denne meldingen kan være et verdifullt verktøy for næringen.

Høyre har flere ganger hevdet at de vil komme med en «alternativ sjømatmelding», det spørs om ikke tiden kanskje vil renne ut for dem, da Sjømatmeldingen skal behandles i Stortinget før sommerferien.

Ordfører Jonny Finstad i Vestvågøy, og Nordland Høyres 3.kandidat på Stortingslista, tar for seg sjømatmeldingen i en kronikk i Avisa Nordland den 3.mai. Finstad sier at det nå er ca 9.400 fiskere i Norge.  Sannheten er at det i 2012 var 9806 personer som hadde fiske som eneyrke og 2224 som hadde fiske som bi-yrke, totalt 12030 personer. Det er ca 28% flere enn anslaget til Høyres kandidat, og jeg håper ikke dette eksemplet er gjennomgående for Høyres omgang med tall. En av årsakene til nedgang i rekrutteringen av personer til fiskerinæringen går nok på menneskets evne/vilje til reproduksjon. Når det fødes færre barn enn tidligere vil det være naturlig at man ikke har like mange ungdommer å rekruttere blant. Det er også feil at kvotene på torsk skal økes fremover, neste år skal de reduseres med ca. 10 %, i henhold til en avtale Norge har med Russland om fastsettelse og fordeling av totalkvoter.

Finstad sier i sin kronikk at Høyre ikke er et «Røkke-parti», og at Høyre «fastholder at dagens leveringsforpliktelser må ligge til grunn for at intensjonene om lokal verdiskapning ikke skal uthules». Til det er det å si at Høyre gjennom fiskeriminister Ludvigsen opphevet leveringsplikten med et pennestrøk, og innførte noe som kalles for «tilbudsplikt», som faktisk er en uthuling av tanken om lokal virksomhet !

Jonny Finstad sier at Sjømatmeldingen og Regjeringen er ansvarlige for at fiskerinæringen sliter økonomisk i dag er det vel å skyve ansvaret over fra markedskreftene over på myndighetene. Og det er jo underlig med tanke på at nettopp Høyre er et parti som til stadighet prater varmt for at markedet er det som avgjør blant annet pris på varer ?

Når Sjømatmeldingen tas med som ansvarlig for en «krise» i fiskerinæringen sier det kanskje noe om hvilken vei fremtiden peker for Høyre, det som er skjedd i fiskerinæringen er et resultat av en politikk ute i Europa som Høyre står for, og ikke hva som står i Sjømatmeldingen.

Noe som forundrer meg er at konsesjoner som ble gitt med leveringsplikt ikke er nevnt i dokumentet, samtidig som uttrykket «stabile leveranser av råstoff» går igjen flere ganger. Senterpartiet har programfestet at «fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter». Her mener Senterpartiet at nettopp disse konsesjonene er en bærebjelke for å sikre stabile leveranser av råstoff i perioder av året da kystflåten av naturlige årsaker ikke kan sørge for slikt, og vil derfor jobbe for at disse leveransene skal tas opp igjen. I Sjømatmeldingen ligger det forslag om en strukturløsning som går på 4+2 for gruppene over 15 meter som har innført struktur, og 3+1 for gruppa mellom 11meter og 15 meter, her vil Senterpartiet jobbe for en løsning på 3+3 for gruppene der strukturering er innført.

Vi har opplevd en subsidiering av ansatte i andre marine næringer gjennom nettolønnsordningen som legger til rette for en konkurransevridende virksomhet når det gjelder lønn og fritid mellom næringene. Personlig vil jeg jobbe for at fiskeflåten skal likestilles med annen marin næring når det gjelder dette, og vil forsøke å få nettolønnsordning også for fiskeflåten. Vi kan ikke som nasjon være bekjent av at myndighetene skal legge til rette for en næring på bekostning av en annen på denne måten!

Senterpartiet ser også mulighetene i uoverskuelig fremtid når det er snakk om natur-ressurser, og ser mulighetene som ligger i en riktig forvaltning av fornybare ressurser som fiskebestandene er. Dette vil styrkes også gjennom en større satsing på forskning og markedsarbeid ute i verden. I tillegg har Nordland Senterparti dokumentert sitt syn på mulighetene som ligger i fiskerinæringen, blant annet med å nominere en person fra fiskerinæringen høyt oppe på stortingslista i motsetning til andre partier, innbefattet Høyre.

Derfor mener jeg at det vil være riktig å stemme på Nordland Senterpartis liste til Stortingsvalget, om man vil ivareta kysten, distriktene og primærnæringene som vi er avhengige av.

 

Per-Roger Vikten

Fisker fra Lofoten, og 3.kandidat på Stortingslista til Nordland Senterparti.