Meny
Bli medlem

Norge som verdens fremste sjømatnasjon

Sist endret: 27.09.2020
Stortinget har nå vedtatt den nye stortingsmeldinga om sjømat, og Senterpartiet har deltatt aktivt i arbeidet med utarbeidelse av meldinga. Sp er opptatt av å legge til å rette for ei framtidsrettet sjømatnæring ? med et stort potensiale for utvikling langs hele kysten.

Historien om norsk sjømatnæring er historien om hvordan en tusenårig tradisjon med høsting av havets rike ressurser har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en stormakt innen sjømat. Over 150 land importerer villfanget og oppdrettet fisk fra Norge. Eksportverdien utgjorde i 2012 hele 51,6 milliarder kroner, og dette er Norges tredje største eksportnæring. Sp er derfor fornøyd med regjeringas store visjon om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.


Livskraftige fiskerisamfunn
Regjeringa er opptatt av å styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette må vi ligge kunnskapsmessig i front på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling, kvalitet og marked. Samtidig er Sp opptatt av at sjømatnæringa skal komme kysten og kystbefolkninga til gode, og bidra til å skape livskraftige kystsamfunn.


Sp kjemper for små- og mellomstore aktører i havbruksnæringa
Bærekraftig utvikling er viktig for havbruksnæringa, og det er derfor av stor betydning at næringa arbeider videre med de utfordringer næringa har i forhold til lus og rømming. Sp er tilfreds med at sjømatmeldinga slår fast at det skal legges til rette for bærekraftig vekst i havbruksnæringa. Vi er også svært opptatt av at det skal legges til rette for en variert struktur i næringa, og Sp er særlig opptatt av de lokalt forankrede selskapene, med mange små og mellomstore bedrifter. Dette fordi det særlig er disse bedriftene som er viktige samfunnsbyggere i sine lokalsamfunn. Sp er tilfreds med at det i meldinga varsles at kommunene skal få en del av det økonomiske vederlaget fra nye konsesjoner i havbruksnæringa. Med dette tiltaket får kommunene mer tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for havbruksnæringa. Sp er fornøyd med at det i meldinga legges opp til en fremtidig arealstruktur som ivaretar hensynet til små- og mellomstore aktører i oppdrettsnæringa og tar opp i seg de erfaringene som finnes fra lokalt og frivillig arbeid. Sp vil understreke betydningen av dette arbeidet når det nå skal arbeides videre med produksjonsområder, soner og branngater. Dette innebærer at den modellen som ble lansert i Arealutvalget – «Gullestadutvalget» – ikke blir gjennomført. Sp vil understreke at det allerede gjøres viktig og koordinert arbeid i næringa med synkronisert utsett og brakklegging, og det er viktig å bygge videre på de erfaringene som er gjort.


Lønnsom fiskerinæring
Fiskerinæringa er grunnlaget for bosetting i mange kystsamfunn. Sp er opptatt av å styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av kystflåten. Sp har alltid hatt ei forsiktig tilnærming til struktur, men støtter regjeringens forslag til justering av kvotegrunnlaget innenfor de enkelte flåtegruppene, med sikte på å styrke lønnsomheten i kystflåten. Dette for å rydde opp i de ulike ordningene vi har i næringa i dag for fartøygruppene over 11 meter, slik at vi sikrer mest mulig like forhold innad i disse flåtegruppene.  Derfor er vi i Sp tilfreds med at vi nå får valgfri strukturordning for flåten over 11 meter, med 3+1 eller 2+2 for flåtegruppa 11-15 meter, og 4+2 eller 3+3 for flåten over 15 meter. Når det gjelder fartøy under 11 meter så får de fortsette som før – uten struktur - inkludert samfiskeordningen. Sjømatmeldingen varsler en egen utredning om kvotetilgang og lønnsomhet for denne flåtegruppen. Sp er tilfreds med dette, og vi er også fornøyd med at det nå blir gitt 20 nye rekrutteringskvoter. I tillegg vil vi understreke at Sp slår ring rundt prinsippene i råfiskloven/fiskesalgslagsloven og deltakerloven.


Sjømatindustrien spiller en viktig rolle i arbeidet med å utvikle Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Industrien har over lang tid slitt med lønnsomheten, og Sp ser derfor nødvendigheten av at det nå skal nedsettes et offentlig utvalg som innen utgangen av 2014 skal gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår.

Sjømatmeldinga er godt mottatt på kysten, og det viser at Sp og den rødgrønne regjeringa satser offensivt for å nå visjonen om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. – Og et nytt eventyr til havs!

Av Liv Signe Navarsete, leder i Senterpartiet og Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne Sp