Meny
Bli medlem

NTE ? et nordtrøndersk selskap i fremtiden?

Sist endret: 27.09.2020
Arbeiderpartiet med fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik ønsker å slå sammen Nord og Sør-Trøndelag fylkeskommune til ett Stor-Trøndelag. Som en følge av dette har Arbeiderpartiet skapt usikkerhet rundt eierskapet til NTE.

På siste fylkesting den 1.oktober fremmet fylkesrådslederen en sak som omhandlet hvordan eierskapet av NTE skal utøves i framtida. Fylkestingets flertall med Ap i spissen vedtok på dette fylkestinget å be fylkesrådet utrede i alt fem ulike eierskapsmodeller til NTE Holding AS og underliggende selskaper.
Dette mener Senterpartiet er lite fremtidsrettet.

Senterpartiet og SV fikk på fylkestinget nedstemt sitt forslag om at NTE skal overdras til, og eies av de kommunene som geografisk i dag utgjør Nord -Trøndelag fylke ved en eventuell endring av fylkesstrukturen. Senterpartiet lurer på hvorfor Ap ønsker å skape unødig uro rundt NTEs framtidige eierskap, særlig fordi en av de fem aktuelle modellene som er beskrevet i fylkesrådslederens forslag er å selge aksjene i selskapet!

Det merkelige er at flertallets talspersoner, med fylkesrådslederen i spissen, muntlig hevder at dette alternativet er usannsynlig, samtidig som de gjennom vedtaket som er gjort fortsatt sidestiller denne «usannsynlige» muligheten med de andre alternativene.

Som om ikke dette er nok, åpner Ap også for at det nyvalgte fylkestinget etter valget i 2015 blir stilt ovenfor et annet alternativ som er beskrevet i utredningen, nemlig å ta med eierskapet inn i et nytt sammenslått Stor-Trøndelag. Ap vil altså la det være en reell mulighet for at NTEs enorme verdier skal gå inn i et eierskap sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune, som har økonomiske utfordringer, blant annet med at de har langt større netto gjeldsbelastning enn Nord-Trøndelag.

For Senterpartiet er det en selvfølge at NTE skal være offentlig eid av det som i dag utgjør det geografiske området Nord-Trøndelag. Det er uforståelig at fylkestinget ikke kan samle seg om denne konklusjonen, og arbeide videre ut fra den forutsetningen.

Senterpartiet er optimistisk på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune og vi har stor tro på at det ligger muligheter i å utvikle fylkeskommunen fram mot 2030 med en oppgavefordeling mellom stat, fylker og kommuner som vil utvikle dagens fylkeskommune. Noen av funksjonene som i dag ligger til kommunene kan med fordel løses i felleskap mellom kommunene og fylkeskommunen. Andre oppgaver som i dag løses av staten representert ved fylkesmannen kan med fordel overføres til fylkeskommunen. Andre statlige oppgaver som f.eks. rovdyrforvaltningen bør også legges til folkevalgt styring i fylkeskommunen.

Senterpartiet tar derfor utgangspunkt i at Nord-Trøndelag fylkeskommune videreføres som egen enhet og tilføres nye oppgaver, og at NTE fortsatt kan eies av fylkeskommunen som har vært og er en god eier av NTE. Men vi ser at flertallet i fylkestinget nå ønsker noe annet med å etablere Stor-Trøndelag.

For å posisjonere kommunene til en mulig overtakelse av dagens NTE mener Senterpartiet at det så raskt som mulig blir utskrevet B-aksjer til de nordtrønderske kommunene som dermed kan ta over eierskapet fra dag 1 hvis Nord -Trøndelag fylkeskommune som eget forvaltningsnivå legges ned eller Nord-Trøndelag slås sammen med andre fylker.

Fylkestinget og kommunene i Nord-Trøndelag står seg på at man klarer å gjøre de viktige valgene som må tas for NTE med et så bredt flertall som mulig, der hensynet til NTEs utvikling må settes foran kortsiktige partitaktiske hensyn.

 

Tomas Iver Hallem
Fylkesleder Senterpartiet i Nord-Trøndelag