Meny
Bli medlem

NTP - et enklere, raskere og sikrere Telemark!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark#Telemark
De rødgrønne partiene i Telemark jubler for regjeringas forslag til Nasjonal Transportplan, og kaller den en kraftpakke til Telemark. Dette vil gi oss et enklere, raskere og sikrere Telemark!

Nasjonal Transportplan (NTP) tar innover seg behovet for opprusting av veinettet i Norge. Tiltakene

i NTP vil ruste opp veinettet for tungtrafikk ved å redusere viktige kjørestrekninger, men også

fokusere på trafikksikkerheten for privat trafikk. Siden 2005 har vi økt bevilgningene til samferdsel

med 64%, det er det vi bygger videre på i dag.

Det ligger inne milliarder til E18 gjennom Bamble og E134 Århus-Gvammen og Haukelitunneler.

Utbyggingen av RV36 Skyggestein - Skjelbredstrand startes opp i første fireårsperiode.

Eidangerparsellen på Vestfoldbanen bygges ut som planlagt, og Porsgrunn / Skien er ett av 9

byområder som skal få statlige midler gjennom en bymiljøpakke.

Et annet viktig grep i planen er en mer forpliktende modell for å finansiere større prosjekt. Når

Stortinget vedtar prosjektet, vedtar de også når prosjektet skal være ferdigstilt. Samtidig gjøres det

vedtak som betyr at det kan inngås kontrakter innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Dette er et

sentralt grep for å sikre at vi får mest mulig samferdsel igjen for pengene.