Meny

NTP i Buskerud

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti er glade for at vi får en offensiv satsing på vei og bane i Buskerud og ellers i landet. Nasjonal transportplan for 2014-23 som ble lagt fram i dag 12. april har mye bra i seg.

 

 

Vi vil spesielt fremheve:

 • E 134 Damåsen-Saggrenda firefelts og tofelts utbygging i første 4 års periode. Regjeringa legger stor vekt på å fjerne denne flaskehalsen og belastningen som nå er på Kongsberg sentrum.
 • E 134 Strømsåstunnelen vil bli utvidet med et løp i perioden.
 • R 23 Oslofjordforbindelsen, del2 i Buskerud. Ny firefeltsvei Dagslett- Linnes og kryss med E18, under forutsetning delvis bomfinansiering. Når det gjelder Oslofjorden er det planlagt ekstra tunelløp, men brualternativet vil bli utredet.
 • E 16 Ny trase Eggemoen-Olum (Jevnaker) for tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsfelt. 4 felts vei Bjørum (Akershus) – Skaret, dette vil gjøre en sterkt belastet strekning sikrere for trafikantene.
 • R 7 Sokna – Øregnvika vil bli sluttført i 2014. Det vil bli gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for Hardangervidda. Denne skal se på regularitet vinterstid, villrein og vil bli vurdert opp mot andre riksvegforbindelser og jernbane mellom øst og vest.
 • Bergensbanen skal få redusert reisetid med bla. Utbygging av Ringeriksbanen, ny KVU skal gjennomføres i første del av perioden, og oppstart av prosjektet i slutten av perioden. Det kan gi inntil en times reduksjon i reisetid mellom Oslo og Hønefoss.
 • Vestfoldbanen: Dobbeltspor i Kobbervikdalen er prioritert for perioden.
 • Helhetlige Bymiljøavtaler og belønningsordning for styrket kollektivtilbud i bl.a. Buskerudbyen er et satsningsområde.
 • Riksveinettet i Norge skal fornyes og vedlikeholdes for 291,8 milliarder i perioden.
 • Fylkesveinettet skal opprustet, fylkeskommunen får et økt rammetilskudd til dette.
 • Når traseer skal velges vil Buskerud Sp legge stor vekt på minst mulig bruk av matjord og færrest mulig ulemper for kulturlandskap, fugle- og dyreliv.

 

Dette vil gi kortere reisetid, bedre veg, tryggere trafikk og bedre miljø.