Meny
Bli medlem

Ny stortingsmelding om sjømatnæringen

Sist endret: 27.09.2020
Om kort tid skal regjeringen legge fram den nye stortingsmeldingen sjømat, og det er knyttet store forventninger til denne meldinga, skriver Sps næringspolitiske talskvinne Irene Lange Nordahl.

Av Irene Lange Nordahl, stortingsrepresentant og Sps næringspolitiske talskvinne

 

Om kort tid skal regjeringen legge fram den nye stortingsmeldingen sjømat, og det er knyttet store forventninger til denne meldinga. Sp er fornøyd med at regjeringen følger opp vår forventning om ei ny stortingsmelding for fiskeri- og havbrukspolitikken, som vi tok opp allerede for to år siden. Sp har deltatt aktivt i arbeidet med utarbeidelse av den nye stortingsmeldingen, og vi er opptatt av å legge til rette for ei framtidsrettet sjømatnæring – med et stort potensiale for utvikling langs hele kysten.

 

Historien om norsk sjømatnæring er historien om hvordan en tusenårig tradisjon med høsting av havets rike ressurser har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en stormakt innen sjømat. Over 150 land importerer villfanget og oppdrettet fisk fra Norge. Omregnet i antall middagsporsjoner, eksporterer Norge i alt 37 millioner sjømatmåltider hver dag. Eksportverdien utgjorde i 2011 hele 53 milliarder kroner. Sp er opptatt av å styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette må vi ligge kunnskapsmessig i front på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling, kvalitet og marked. I tida framover blir særlig fokus på marked- og markedsføring særdeles viktig.

 

Lokalt forankrede selskap i fiskeri- og havbruksnæringen

Bærekraftig ressursforvaltning er avgjørende for å sikre en lønnsom fiskerinæring. Verdiskapingen fra våre felles fiskeressurser skal i størst mulig grad komme de fiskeriavhengige kystsamfunnene til gode. Sp vil at fiskeri- og havbrukspolitikken skal utformes slik at den kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter - både på hav og land - og ivareta distriktspolitiske målsettinger som arbeidsplasser og bosetting i kystsamfunn. Senterpartiet vil særlig legge til rette for de lokalt forankrede selskapene i fiskeri- og havbruksnæringen, med mange små og mellomstore bedrifter, fordi disse bedriftene er viktige samfunnsbyggere i sine lokalsamfunn. For å oppnå dette må det være lønnsomhet i alle ledd – i hele verdikjeden. Det gjelder fra primærleddet til industrien og ut i markedet. Derfor er vi opptatt av å se nærmere på tiltak som kan bidra til styrket lønnsomhet i industrien, særlig for de lokalt forankrede industribedriftene.

 

Lønnsom fiskeflåte

Sp er opptatt av å styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av kystflåten. Vi er opptatt av rekrutteringsordninger for de minste flåtegruppene, for å styrke rekrutteringen til næringa. Senterpartiet mener en bør vurdere justering av kvotegrunnlaget innenfor de enkelte flåtegruppene med sikte på å styrke lønnsomheten i kystflåten. Dette for å rydde opp i de ulike ordningene vi har i næringa i dag for fartøygruppene over 11 meter, slik at vi sikrer mest mulig like forhold innad i disse flåtegruppene. Senterpartiet er skeptisk til strukturering av de minste fartøyene, og går ikke inn for strukturering av fartøy under 11 meter. Sp har alltid ført en moderat og tilbakeholden linje på dette området. Senterpartiet er også opptatt av å slå ring rundt prinsippene i råfiskloven og deltakerloven.

 

«Treffsikker vekst» i havbruksnæringa

Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og beliggenhet i nord, og dette må utnyttes. Næringa har potensiale til flerdobling av aktiviteten, og Senterpartiet er opptatt av at det skal legges til rette for videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Senterpartiet er opptatt av opptatt av «treffsikker vekst», der de små- og mellomstore lokalt eide havbruksbedriftene prioriteres og sikres tilstrekkelig areal. Dette for å sikre lokal verdiskaping og ringvirkninger av denne spennende næringa. Strategien for bærekraftig havbruk skal legges til grunn. I denne sammenheng vil jeg understreke viktigheten av å sikre tilgang på gode sjølokaliteter for havbruksnæringa, og nødvendig landareal for settefiskproduksjon, som grunnlag for en bærekraftig havbruksnæring. Senterpartiet mener at tiltak som er iverksatt for å hindre rømming og redusere spredning av lakselus må få virke. Dessuten må næringa og myndighetene bidra med midler til forskning og utvikling, slik at en sikrer en enhetlig og bærekraftig forvaltning av havbruksnæringen. Sp er opptatt av at skatter og avgifter fra havbruksnæringa i større grad skal tilbakeføres til kommuner som setter av areal til havbruksanlegg. Senterpartiet mener det er avgjørende å sikre videre utvikling i havbruksnæringa – «den blå åker» - gjennom forutsigbare rammebetingelser. Vårt mål er at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon.