Meny
Bli medlem

Ny veg når?

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
For kort tid sa tre kommunestyrer og Telemark fylkesting ja til «Bypakke Grenland». Reaksjonene har ikke latt vente på seg hverken før, eller etter at vedtaket var gjort. Avisene har flommet over av meningsytringer, sosiale medier likeså. Mange uttrykker sinne. I nærmest hatefulle innlegg øser en del mennesker ut sin vrede over at svært påkrevete samferdselsmessige forbedringer skal finansieres ved bompenger. Jeg er ganske overbevist om at framtida vil vise at vedtakene som ble gjort i disse dager var rett, og at modige politikeres besluttsomhet vil gjøre Grenland til et bedre sted å bo og utøve virke.

 

For Nome og Midt Telemark er de planlagte utbedringene i Grenland svært viktig. Viktig for regionens næringsliv og viktig for våre pendlere. Det handler om lettere tilgang til Grenland og det handler om lettere gjennomfart i Grenland. Ett stikkord i denne sammenheng er selvsagt den nye traseen Skjelbredstrand – Skyggestein, som skal erstatte dagens flaskehals ved Fjærekilen/Brekka. Politikernes ja i kommunene Skien, Siljan, Porsgrunn og i Telemark fylkesting er svært godt nytt for midtfylket!

En av kommunene i Grenland sa nei, - og jublet i etterkant. Man kan saktens spørre om hva de jublet for. Bamble kommer høyst sannsynlig til å sakke akterut på samferdselsområdet, med de negative konsekvensene det får. Jeg skal ikke dvele ved vedtaket i Bamble kommunestyret. De folkevalgte har benyttet sin suverene rett til å si nei, og dette er en del av vårt velsignede demokrati. Vedtaket i kystkommunen bringer meg allikevel tre år tilbake i tid og til et vedtak i min egen hjemkommune, innlandskommunen Nome.

Våren 2010 var de folkevalgte i Nome invitert til å si ja til bompengefinansiering av traseen Kastet –Stoadalen på Fv 359. Den nye trasen skulle erstatte traseen langs Lanna på denne fylkesvegstrekningen. Fv 359 langs Lanna er smal, trafikkfarlig og en miljøbelastning for de som bor langs vegstrekningen. En utbedring har vært diskutert i flere tiår uten at noe vesentlig har skjedd. Våren 2010 var imidlertid reguleringsplan på plass, og daværende fylkesrådmann Rolf Helge Grønås hadde i sitt forslag til fylkesvegplan innstilt på å bruke 60 millioner fylkeskommunale kroner for å få gjennomført prosjektet. Fylkesrådmannens forutsetning var at Nome kommunestyre sa ja til å bompengefinansiere de resterende 100 mill. kroner som prosjektet var forventet å koste. Så nær har en aldri vært en mulig løsning for denne vegstrekningen. Politikerne i Nome valgte imidlertid å si nei til bompengefinansiering, og med det nei til en betydelig fylkeskommunal finansieringsdel. Siden har lite eller ingenting skjedd! Den styrende politiske posisjonen i Nome har heller ikke signalisert noe om hvordan en bør jobbe for å få løst dette prosjektet.

Like mye som en ny vegtrase vil være et miljøtiltak og et trafikksikkerhetstiltak for Lanna, er det ny og langt bedre kjøreveg til Lunde. Fra Grenland til Lunde er det i dag to åpenbare flaskehalser; Brekka/Fjærekilen og Fv 359 langs Lanna. Førstnevnte får sin løsning gjennom «Bypakke Grenland», løsning for sistnevnte er skutt helt ut i det blå. Jeg frykter at Lunde med nåværende vegløsning kan bli vurdert som for utilgjengelig og kronglete å komme til. Det vil kunne ha negative konsekvenser for ulike virksomheter i Lunde som f. eks næringsliv og videregående skole. Jeg innrømmer at den foreslåtte løsningen med bompenger som kommunestyret sa nei til, inneholdt elementer som måtte vært utredet nærmere. Blant annet ville den økonomiske belastningen blitt forholdsvis stor for enkelte. Nome kommunestyre avskar imidlertid med sitt vedtak, enhver realistisk mulighet for å komme videre med saken. Slik det ser ut nå kan en mulig realisering av traseen Kastet – Stoadalen ligge minst en generasjon fram i tid.

Et ja til bompengefinansiering av traseen Kastet - Stoadalen i 2010 kunne vært et godt håndslag til de som kommer etter oss. Til våre barn og barnebarn og for deres mulighet for å bo og drive næring i Nome, ikke minst i Lunde. Jeg vil og tro at kommunestyret, med ordføreren i spissen, ville vurdert en ny og bedre veg til Lunde som en stor styrke i arbeidet for å bevare og utvikle Lunde videregående skole. Vedtaket i Nome kommunestyre våren 2010 om å si nei til bompengefinansiering av ny veg til erstatning for nåværende veg langs Lanna er etter mitt syn et at de største feilgrep som er blitt begått av de folkevalgte i kommunens snart femti årige historie.

Ordføreren i Nome bør i løpet av kort tid sette denne saken på dagsorden i formannskapet, for å drøfte hvordan det bør jobbes for å få løst dette prosjektet.

Jan Thorsen

Medlem av Nome kommunestyre (Senterpartiet)