Meny
Bli medlem

Nye muligheter for Telemark

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Fredag 12. april la samferdselsminister Marit Arnstad fram stortingsmelding om Nasjonal transportplan for 2014 til 2023. Fylkesordfører Terje Riis-Johansen forteller at han er fornøyd med at det foreslås store bevilgninger til viktige samferdselsprosjekter i Telemark. - Fullføring av tunnelen Århus-Gvammen på E134, ny jernbane til Grenland og ikke minst firefelts motorvei fra Langangen til Oslo i 2017 gir oss en ny samferdselshverdag, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen. - NTP har flere store og viktige prosjekter utenfor Telemark som har stor betydning for fylket, sier Riis-Johansen og peker på prosjekter på E18 i Vestfold og Bommestad - Sky og Damåsen -Saggrenda i Buskerud.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen er fornøyd med at forslaget til Nasjonal transportplan innebærer store satsinger i fylket. 

Fullføres 2017

Ifølge NTP skal utbyggingen av E134 Gvammen-Århus i Vest-Telemark fullføres i første fireårsperiode. Arbeidet er allerede i gang.

- Jeg er glad for at det settes av penger til Gvammen-Århus. Det er det viktigste enkeltprosjektet på E134 og et prosjekt Telemark har jobbet med i lang tid, sier han.

I siste seksårsperiode av NTP er det prioritert midler til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell mellom Vågslid i Telemark og Seljestad i Hordaland. Her er prioriteringen avhengig av at det blir tilslutning for delvis bompengefinasiering av utbyggingen.

Riis-Johansen sier han ønsker å se på muligheten for en raskere oppstart med bygging av tunnelene med forskuttering av bompenger.

Dobbeltspor til Grenland

Nasjonal transport plan prioriterer å bygge ut InterCity-strekningen i Oslo-Skien trinnvis, med dobbeltspor til Grenland i 2030.

- Det er banebrytende at vi får en NTP som nå for første gang sier at det skal bygges dobbeltspor helt til Skien. Med dette kobles fylket til det nye moderne jernbanekartet i Norge, sier Riis-Johansen.

Jobber beinhardt videre med Grenlandsbanen

NTP sier imidlertid ingen ting om Grenlandsbanen, som Telemark kjemper for og hadde ønsket planmidler til i første del av NTP. Banen skal koble Vestfoldbanen og Sørlandsbanen sammen.

- Jeg er skuffet over at det ikke er satt av midler til planlegging av Grenlandsbanen. En rask realisering av Grenlandsbanen er et av de virkelige store grepene for å utvide bo- og arbeidsmarkedet i Telemark. Vi kommer til å jobbe beinhardt videre med denne saken, forteller fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Milliader til veivedlikehold

Regjeringen foreslår å bruke 17,5 milliarder kroner på fylkesveiene i NTP. 10 milliarder er i en vedlikeholdspakke, og 7,5 milliarder er til rassikring.

- Telemark har et vedlikeholdsetterslep på rundt tre milliarder kroner. Selv om det er positivt at regjeringen nå setter av midler til vedilkeholdsetterslepet er dette på langt nær nok, sier Riis-Johansen.

- Bør fullføres raskest mulig

Regjeringen prioriterer oppstart av oppstart av E18-strekningen Rugtvedt-Dørdal i Bamble første del av NTP-perioden, fra 2014-2017.

- Dette er et prosjekt som er svært viktig for Telemark, og bør ikke bare startes opp. men også fullføres raskest mulig, sier fylkesordfører Riis-Johansen, og er noe usikker på om den framdriftplanen man nå arbeider etter kan holdes, men peker på at man kan bruke en større andel av bompenger i den første delen av perioden.

Strekningen Langangen-Rugtvedt skal i følge NTP planlegges i første periode, og bygges i andre periode, fra 2019-2023.

Regjeringens forslag til NTP prioriterer dessuten flere prosjekter for firefelts vei fra Oslo gjennom Akershus, Buskerud og Vestfold til Langangen i Telemark.

- Prosjekter utenfor Telemark, som Bommestad - Sky og ... Kongsberg er viktige for Telemark.

Satser på bypakker

I Nasjonal transportplan foreslås det å å settes av mer penger til bypakker og belønningsordningen på landsbasis. Regjeringa vil sette av 26,1 milliarder kroner til det som nå skal hete bymiljøpakker. Ordningen med belønningsmidler skal få 9,2 milliarder kroner.

- Dette øker Telemarks mulighet til å gjennomføre våre planer med Bypakke Grenland. Nå har vi en jobb å gjøre i her hjemme for å være med i konkurransen om disse midlene. Dette understreker viktigheten av at vi kommer i mål med Bypakke-søknaden som skal vedtas politisk i kommunestyrene og fylkestinget i juni, sier fylkesordfører.

Bystrategi Grenland-samarbeidet har søkt om belønningsmidler, og er i forhandlinger med departementet om dette.

Samarbeidet jobber nå med å klargjøre søknad om Bypakke Grenland.

Bygges innen 2018

NTP varsler også at ny vei på strekningen Skyggestein-Skjelbredstrand i Skien skal bygges innen 2018. Dette er fylkesordføreren svært fornøyd med:

- Dette er bra for Grenland og godt nytt for Bypakke Grenland, sier Riis-Johansen. Dette betyr større andel statlig finansiering av dette prosjektet som også ligger i Bypakka, og dermed at vi får mer penger til andre prosjekter på tiltakslista.

Prosjektfinansiering

Fylkesordføreren synes det er interessant med regjeringens forslag til NTP om innføring av prosjektfinansiering av store samferdselsprosjekter.

- Det er et skritt i riktig retning at slike prosjekter nå får mer forutsigbar finansiering, sier Riis-Johansen.

Telemark fylkeskommune har tidligere uttalt i en høringsuttalelse at dagens finansieringsordning ikke er egnet til å løse de store utfordringene på transportsiden i fylket.

Blant kandidatene til den ny ordning er blant annet InterCity-prosjektene på Østlandet.

Endelige bevilgninger

Forslag til Nasjonal Transportplan som ble lagt frem fredag viser regjerningens prioritering av samferdselstiltak. Stortinget vedtar NTP i juni.

Etatene utarbeider deretter handlingsplaner. Disse viser forslag til årlige bevilgninger for tiltakene.

Endelige bevilgninger skjer gjennom de årlige statsbudsjettene.