Meny
Bli medlem

Nye tiltak for skogsektoren

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke for skogsektoren i revidert nasjonalbudsjett for 2013. - Nå leverer vi på de tiltakene skogsektoren har trekt fram som viktige for framtidig verdiskaping, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Situasjonen for treforedlingsindustrien i Norge er nå meget bekymringsfull og representerer den største krisen for norsk skogsektor på mange tiår. Denne situasjonen kan medføre betydelige negative konsekvenser for både skogbruket, treforedlingsindustrien og den tremekaniske industrien.

Regjeringen fremmer på denne bakgrunn et forslag til en tiltakspakke for skog og treindustrien på til sammen 250 mill. kroner i revidert budsjett for 2013. I tillegg utvides kapitalen i Investinor med 500 mill. kroner som øremerkes skog- og trenæringene. Til sammen blir dette 750 mill. kroner til ei satsing for å avhjelpe den vanskelige situasjonen skognæringa befinner seg i.

- Vi hadde møte med skogsektoren for noen få uker siden.  Nå leverer vi på de tiltakene skogsektoren trakk fram som viktige for framtidig verdiskaping, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

NHD: 75 mill til forskning og utvikling

Over Nærings- og handelsdepartementets budsjett foreslås det å bevilge 75 mill. kroner til tiltak for å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i hele skogsektoren. Det foreslås økte bevilgninger til forsknings- og innovasjonsprogrammer i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og styrket nettverksaktivitet for å få fram gode treforedlingsprosjekter.

LMD: 75 mill til infrastruktur

Over Landbruks- og matdepartementets budsjett foreslås det at 75 mill. kroner skal gå til infrastrukturtiltak for å forbedre tilgjengeligheten til skogressursene samt utviklingstiltak for økt trebruk. Bygging av tømmerkaier og modernisering av eksisterende skogsbilveier skal bidra til å redusere transportkostnader og øke leveringssikkerheten til industrien.

SD: 100 mill til utbedring + tyngre tømmerbiler

Til sist foreslås det over Samferdselsdepartementets budsjett, en bevilgning på 100 mill. kroner til utbedring av flaskehalser for tømmertransport på det offentlige veinettet.  Videre vil SD om kort tid sende forslag til nødvendige regelendringer for å øke totalvekten på tømmertransporter til 60 tonn, på høring med 6 ukers høringsfrist.

500 millioner kroner til Investinor gir mulighet for strategiske statlige investeringer i skog- og trenæringene. 

 

 

 

Bakgrunn:

Skogen er en fornybar ressurs og danner grunnlag for en verdikjede som omfatter skogbruk og industri med om lag 25 000 sysselsatte i Norge. I 2010 var samlet omsetning i skogindustrien på 44 mrd. kroner. Skogindustrien legger grunnlag for verdiskaping over store deler av landet og utgjør hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn.