Meny
Bli medlem

Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

Sist endret: 27.09.2020
- En ordning med obligatorisk bompengebrikke for kjøretøy over 3500 kilo betyr mer effektiv innkreving, lavere driftskostnader og økte bompengeinntekter for bompengeselskapene. Ordningen vil også fremme konkurranse på like vilkår mellom norsk og utenlandsk transportnæring, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

- En ordning med obligatorisk bompengebrikke for kjøretøy over 3500 kilo betyr mer effektiv innkreving, lavere driftskostnader og økte bompengeinntekter for bompengeselskapene. Økonomien i selskapene blir dermed styrket, noe som kommer alle trafikanter til gode ved at mer av de innkrevde bompengene kan gå direkte til utbygging og tiltak på transportnettet. Ordningen vil også fremme konkurranse på like vilkår mellom norsk og utenlandsk transportnæring.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om endringer i vegtrafikkloven. Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

De foreslåtte endringene åpner for at Samferdselsdepartementet kan fastsette forskrift om at kjøretøy – både norske og utenlandske – over 3500 kilo skal være utstyrt med en betalingsbrikke for bruk i systemene for trafikantbetaling på det norske vegnettet.

Lovforslaget er rettet inn mot tunge kjøretøy som blir brukt i næringsvirksomhet.

I forslaget blir det vist til at bompengeselskapene har forholdsvis store kostnader i forbindelse med innkreving av bompenger fra eiere av kjøretøy som ikke har bompengebrikke og bompengeabonnement. I tillegg er bompengeselskapenes tap på fordringer i stor grad knyttet til kjøretøy uten abonnement.

Innkreving fra utenlandske kjøretøy uten bompengebrikke er særlig ofte svært kostbart, blant annet som følge av vanskeligheter med å få rask tilgang til opplysninger i utenlandske motorvognregistre. I en del tilfeller fører dette til at enkelte utenlandske tungtransportører unnlater å betale bompenger, og dermed får lavere driftskostnader enn norsk transportnæring. Dette kan igjen føre til en uheldig vridning av konkurransen mellom norske og utenlandske kjøretøy.

Flere opplysninger:

Prop. 80 L (2012-2013) Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy)

Videre saksgang