Meny
Bli medlem

Panikk i innspurten av kommunereformen

Sist endret: 27.09.2020
Det tas ingen hensyn til vanlige spilleregler og lokalt folkestyre i innspurten av kommunereformen, skriver Heidi Greni, Sps kommunalpolitiske talsperson.
 
 
 
- av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson.

Det tas ingen hensyn til vanlige spilleregler og lokalt folkestyre i innspurten av kommunereformen. Høyre setter inn tungt skyss både fra regjeringens side og fra sine lokale støttespillere i å få på plass flest mulige vedtak om kommunesammenslåing. Fylkesmennene skulle være prosessveiledere, men har mer eller mindre tatt over styringen av kommunereformen i mange fylker. Det er lokalpolitikerne som skal styre kommunale beslutninger, ikke staten gjennom fylkesmannen.
 

Lindesnes er siste groteske eksempel på statlig overstyring av det som regjeringen har betegnet som lokale prosesser basert på frivillighet. Lindesnes kommune avholdt nylig folkeavstemming om sammenslåing med Mandal og Marnadal. 57 prosent stemte for at kommunene skulle fortsette som egen kommune. Høyres ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen, får ikke kommunestyret med seg på å overse folkeavstemningsresultatet. 14 av 21 kommunestyremedlemmer sier de vil følge innbyggernes råd og si nei til kommunesammenslåing. Så skulle en tro saken var avgjort, men nei!
 
Fylkesmannen i Vest Agder griper nå inn. Lokalpolitikerne kan ikke fraskrive seg ansvaret basert på en folkeavstemming som tross alt er rådgivende, sier fylkesmannens prosessveieleder til kommunene. Dette er ikke å ivareta en veilederfunksjon, men en pådriverrolle hvor det også gjøres legitimt å gripe direkte inn i lokaldemokratiske prosesser hvor både folks mening og folkevalgtes mening settes til side.
 
Jeg har flere ganger spurt statsråd Jan Tore Sanner, som er ansvarlig for kommunereformen, om fylkesmennene har hjemmel for å sette lokale vedtak til side og instruere kommunene om hvordan de lokale prosessene i kommunereformen skal gjennomføres. Eksemplene på inngripen er mange; bl.a. Gratangen i Troms, Sande i Vestfold, Gausdal i Oppland og nå sist Lindesnes i Vest Agder. Hver gang svarer Sanner unnvikende. Han bekrefter at fylkesmennene ikke har hjemmel til å instruere kommunene, siden kommunereformen ikke er hjemlet i forskrift eller lov, men mener dette heller ikke gjøres. «Jeg deler ikke representantens oppfatning om at fylkesmennene ikke godtar vedtak som er fattet i kommunene», sier han i sitt siste svar til meg. Hvor lenge kan statsråd Sanner vri seg unna fakta som har framkommet i kommune etter kommune over hele landet? 
 
Jeg er redd regjeringens spill vil fortsette fram til etter fristen for kommunenes vedtak 1. juli. I løpet av de neste to månedene skal det gjennomføres 200 folkeavstemminger i kommunene. Statsråd Sanner har støttet Lindesnesordførerens syn på at folkemeningen bør settes til side om den ikke stemmer med Høyres mening. Han viderefører også instruksen til fylkesmennene om å være aktive pådrivere for kommunesammenslåing, uavhengig av hva som måtte menes lokalt.
 
Mitt råd vil være å ikke gi opp mulighetene det lokale folkestyret gir. Folk må si sin mening om kommunesammenslåing i folkeavstemmingene. Hver stemme teller. Kommunestyremedlemmene må lytte til folkemeningen og gjøre sine vedtak ut fra hva som er best for sitt lokalsamfunn. Regjeringen og statsråd Sanner vil ikke kunne sette det lokale folkestyret til side når kommunereformen skal oppsummeres. Det er Stortinget som har siste ordet og der er flere og flere oppgitt over hvordan innspurten av kommunereformen legges opp.