Meny

Prioriter forskning og utvikling innen det arktiske landbruket

Sist endret: 16 03 2017

Troms Fylkesting ser med bekymring på planene om å avvikle landbruksforskningen på Holt uten at det foreligger et konkret og realistisk alternativ til å videreføre arbeidet på Holt.

Nordnorsk landbruk er helt avhengig av at det foregår et kontinuerlig forskningsarbeid på plantematerialer som er tilpasset vårt nordlige klima. Redusert landbruksforskning vil over tid slå svært negativt ut for nordnorsk landbruk. Troms fylkesting vil derfor fremheve at Holt er den eneste teststasjon i Nord-Norge for engvekster, og utfører også verdiprøving av engvekster for Mattilsynet. Holt er godt egnet til dette fordi arealene har tilfredsstillende kvalitet og beliggenheten representerer klimaet som gjelder for landbruket i den nordlige delen av landet.

Troms Fylkesting anmoder regjeringen om heller å vurdere en styrking av aktiviteten på Holt framfor å redusere og flytte, som styret i Bioforsk foreslår. Planteforskning er langsiktig forskning og en kan vanskelig se for seg et fullgodt alternativ til den 90-årige planteforskningen som har foregått på Holtjordene. Utredningene som ligger til grunn for nedleggelsesvedtaket omtaler heller ikke dette.

Fylkestinget har tidligere markert sin motstand mot at Veterinærinstituttet skulle legges ned i Tromsø. En redusert aktivitet i Tromsø ble resultatet av prosessen rundt dette, og hvor Landbruks- og matministeren argumenterte i juni i fjor med at forskningsmiljøet i Veterinærinstituttet i Tromsø skulle samlokaliseres med Bioforsk sin avdeling på Holt, og slik skape et sterkere fagmiljø i nord. På Holt ligger alt til rette for en samlokalisering av Bioforsk, Institutt for skog og landskap og universitetets klimalaboratorium med veterinærinstituttet. Når det nå foreslås nedleggelse, er det altså flere fagmiljøer som rammes.

På Holt foregår det i dag viktig forskning på bl.a. plantematerialer som er tilpasset klima og lys i nordlig landbruk. Holt er i dag den eneste gjenværende teststasjon for framtidas plantemateriale og matproduksjon i nord. Nordnorsk landbruk er helt avhengig av dette arbeidet. De endringene som styret i Bioforsk foreslår vil svekke den praktiske forskningen på jord- og plantekultur.

Troms fylkesting vil derfor be interimsstyret for det nye instituttet for bioøkonomi (NIBIO) og til slutt Landbruks – og matdepartementet om at forskningsstasjonen på Holt opprettholdes for å sikre videre landbruksforskning i arktisk klima.

Forslagsstiller: Ellen Øseth (SV), Widar Skogan (KrF), Sandra Borch (SP), Kristina Torbergsen (AP)