Meny
Bli medlem

Ragnhild Aarflot Kalland fylkesleder i Møre og Romsdal

Sist endret: 27.09.2020
Ragnhild Aarflot Kalland frå Volda vart i helga valt til ny fylkesleder i Møre og Romsdal, etter Ann-Kristin Sørvik som hadde takka nei til attval.

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Senterparti etter valget på fylkesårsmøtet 1.-2. mars 2014.

Leder              Ragnhild Aarflot Kalland        Volda              ny       

1. nestleder    Geir Inge Lien                        Vestnes           ny for 1 år                 

2. nestleder    Olav Myklebust                      Sande              ikke på valg

Studieleder     Einar Grønnes                       Surnadal         gjenvalg

Styremedlem  Tove Henøen                          Fræna             ny

Styremedlem  Sondre Ormset                       Surnadal         ny       

Styremedlem  Magnhild Vik                          Rauma                        ikke på valg

                       

1. vara            Vebjørn Krogsæter                Haram            ny

2. vara            Ingunn Golmen                      Aure               ikke på valg

3. vara             Lise Bjerknesli                                    Surnadal         gjenvalg

4. vara            Tore N. Uggedal                     Giske               ikke på valg

5. vara            Leif Inge Grebstad                 Sykkylven        ny

6. vara            Maritta B. Ohrstrand             Kristiansund    gjenvalg

I tillegg :

Lederen av fylkestingsgruppa: Oddbjørn Vatne

Leder av Senterungdommen : Marit Nerås Krogsæter

 

Uttalar vedtatt på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Senterparti 1. og 2. mars 2014:

 

Kommunesamanslåing skal vere frivillig.

Møre og Romsdal Senterparti vil at innbyggjarane sjølv skal få bestemme om kommunar skal slå seg saman eller ikkje.

For store kommunar gjev mindre lokaldemokrati og større avstand mellom folket og makta.

For å oppretthalde eit desentralisert busettingsmønster som kan ta alle ressursane i landet i bruk er det viktig at dei som styrer har kjennskap til og vilje til å prioritere dei tenestene lokalmiljøet treng.

Samanslåing av kommunane med tvang gir ikkje nødvendigvis eit  betre tenestetilbod til innbyggarane. Om ei kommune vel å slå seg saman med ein eller fleire nærliggande kommunar, må dette vere ut frå ei målsetting om  å gi innbyggaren eit betre tilbod.

 Møre og Romsdal Senterparti vil:

 • Oppretthalde ein desentralisert busettingsstruktur.
 • At alle kommunesamanslåingar skal skje frivillig.

------------------------------------------------------------------------------------

Matproduksjonen er ei nasjonal oppgåve og  jordvernet må styrkast.

Møre og Romsdal Senterparti meiner jordvern, matsikkerheit og beredskap er viktig for å sikre kommande generasjonar nok og  trygg mat.

Verdas kornlager minkar samtidig som folketalet på jorda aukar. Ustabile politiske forhold og truande klimaendringar gjer at Norge må også bidra til matsikkerhiet for eigne innbyggjarar.

Kortreist, trygg og god mat er òg god miljø- og klimapolitikk.

Folketalet i Norge vil auke med om lag 20% dei neste 20 åra og matproduksjonen må difor aukast minst tilsvarande.

Målet om at Norge skal  produsere mat til eiga befolkning sett krav om vern av dyrkajorda.

For å nå måla om auka matproduksjon og matsikkerheit må vi:

 • Ha ein nasjonal politikk som vernar om matjorda.
 • Ha betre juridisk vern av matjorda.
 • Gjeninnføre beredskapslager for korn.
 • Betre økonomien for matprodusentar.

-------------------------------------------------------------------------------------

Stopp frafallet i videregående skole!

En av tre elever har ikke fullført videregående opplæring fem år etter at de begynte. Situasjonen er mest alvorlig i yrkesfagene hvor rundt halvparten ikke har fullført innen fem år.

Frafall i videregående skole øker risikoen for å bli varig uføretrygdet. Utdanning og kompetanse er viktige faktorer som påvirker de unges muligheter for varig deltagelse i arbeidslivet og sunn samfunnsdeltagelse.

Mer praktisk rettet læring i grunnskolen kan forhindre frafall i videregående skole.

Møre og Romsdal Senterparti vil:

 • Arbeide for en skole som tidlig fanger opp elevene som sliter.
 • Arbeide for en mer praktisk rettet grunnskole.
 • Legge bedre til rette for alternative utdanningsløp, som for eksempel ordninger som kombinerer yrkesfag og studiespesialiserende fag.
 • Ha en skole der man satser på erfaringsbasert læring og styrking av selvtillit, gjennom relasjonsbygging og mestringsopplevelser.

------------------------------------------------------------------------------------

Ferjekapasiteten er sprengt!

I Møre og Romsdal er vi avhengig av ferjene. Det er difor viktig at alle samband har god kapasitet og flest mogleg avgangar.

Kapasiteten i fleire ferjesamband er allereie sprengt. I ferjesambandet over Halsafjorden er det med dagens to ferjer alt for mange av bilane som står att. Det er spesielt i helgane og på sommaren at trykket er verst på sambandet. I sambandet Molde- Vestnes er det òg i ferd med å bli kritisk kapasitetsmangel. Her går det i dag tre ferjer og ei fjerde ferje må på plass snarast mogleg.

Fleire av fylkesvegsambanda har vore ute på nye anbod. Kostnaden har auka med om lag    40 %. Dette er ikkje kompensert av staten.

Møre og Romsdal Senterparti vil at:

 •  det i revidert nasjonalbudsjett til våren må løyvast pengar til ei ekstra ferje i sambanda Halsa –Kanestraum og Molde – Vestnes.
 • staten kompenserer fullt ut den store kostnadsauken på fylkesferjesambanda.