Meny

Rapport om pliktsystemet, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt for noen fartøy med torsetråltillatelse

Sist endret: 16 03 2017

 RAPPORT OM PLIKTSYSTEMET, BEARBEIDINGSPLIKT OG AKTIVITETSPLIKT FOR NOEN FARTØY MED TORSKETRÅLTILLATELSE

 

Den oppnevnte pliktkommisjonen har kommet med forslag til endringer i industrieide tråleres leveringsplikt/tilbudsplikt. 

Fiskeripolitisk utvalg i Nordland senterparti vil i denne forbindelse komme med flg. Uttalelse:

Leveringsplikten bli i 2003 av daværende fiskeriminister Ludvigsen endret til en tilbudsplikt.

Denne omhandler på mange måter tre plikter:

Tilbudsplikt:

Den pålegger industrieide trålere en plikt til å tilby/levere 80 prosent av fartøyets torskefangst og 60 prosentav fartøyets hysefangst til et bestemt fiskeindustrianlegg eller sted.

Ønsker anlegget ikke å ta imot fartøyets fangst skal den tilbys i en nærmere bestemt region.

Først når ingen her vil kjøpe fartøyets råstoff, kan det omsettes fritt i kjøpermarkedet.

Bearbeidingsplikt:

Plikten ble innført i 2006, og fungerer som et pålegg til kjøper av leveringspliktig fangst fra tråler – om at denne skal videreforedles ved anlegget.

Bestemmelsen inneholder krav om at uansett om fangsten kjøpes i henhold til primær

leveringsplikt, eller sekundær leveringsplikt så skal vedkommende industribedrift foreta bearbeiding av 70 prosent av fangsten før videresalg.

Aktivitetsplikt:

Vilkårene om aktivitetsplikt er formulert slik at dersom tråleiers industrivirksomhet reduseres eller legges ned, kan departementet trekke ervervstillatelsen tilbake.

Det er her snakk om tre fornuftige ordninger, hvis opprinnelige og gode formål er å forsyne fiskeindustrien med råstoff i perioder av året hvor kystflåten ofte har liten tilgang til torsk.

Den industrieide tråleren er her sett på som et supplement til kystflåten, og skal dermed bidra til opprettholdelse av verdiskapning, sysselsetting og aktivitet hos de tilgodesette bedriftene i fiskeværene langs kysten.

Senterpartiet har ved alle anledninger vernet om disse endringene, og arbeidet sterkt imot da leveringsplikten i 2003 ble endret til tilbudsplikt.

Som kjent har en såkalt pliktkommisjon oppnevnt av Stortinget i kjølvannet av Tveteråsutvalgets sjømatmelding, fått i oppdrag å vurdere disse ordningene.

Pliktkommisjonen konklusjon fikk vi onsdag 12. oktober d.å.

Her slås det fast at industritrålernes plikter avvikles i sin helhet. Trålrederne får full tilgivelse, og får beholde sine konsesjoner og kvoter uten vedrelag.

Som kompensasjon til industri og kystsamfunn skal 15-25 prosent av kvotene tilbakeføres ved at denne andelen auksjoneres bort til Nordnorsk fiskeindustri.

I så måte er dette et klart brudd på deltakerloven, en lov som kan beskrives som kjernen i norsk fiskerilovgivning.

Her vil man altså i prinsippet gi industrien evig dispensasjon fra deltakerloven.

Pliktkommisjonen bygger sitt forslag på at den gamle leveringsplikten er borte, og at tilbudsplikten derfor etter 2003, ikke innebærer noe som helst slags begrensning for trålselskapene.

Her mener altså kommisjonen at industritrålernes samfunnsoppdrag og ansvar har vært fraværende lenge.

Resultatet er altså at det vil legaliseres en ordning som gjør at den tradisjonelle trålerdrift fritt fram kan drifte på kystsamfunnenes kvoter uten å gi noen form for verdiskapning tilbake.

Kvoter som var gitt på helt spesielle vilkår, og spesialdesignet for ikke å drives av ordinære fiskerirederier og selskap.

Nå blir altså kystsamfunnene sittende igjen med smulene.

Politiske aktører, kystordførere og konvensjonelle fiskekjøpere langs kysten har allerede reagert kraftig mot kommisjonens valg.

Fiskeripolitisk utvalg i Nordland SP stiller seg rimeligvis også svært kritisk til kommisjonens konklusjon og forslag.

Vi råder derfor politiske aktører på alle nivå i Senterpartiet til å melde seg på i kampen mot at kommisjonens forslag får flertall under Stortingsbehandlingen

Senterpartiet har et godt fiskeripolitisk program som omhandler en fiskeripolitikk som verner om kystbefolkningen og dets mulighet for å virke og bo langs vår kyst.

La oss alle se faresignalene som nå kommer fra den sittende regjering og en uerfaren fiskeriminister full av selvtillit.

Det er å håpe på at flere ansvarlige politikere ser hva som er i ferd med å skje.

Beklageligvis må vi i året 2016 fortsatt kjempe mot en fiskeripolitikk som – om den ikke endres – gradvis vil avfolke kysten.

Fiskeripolitisk utvalg i Nordland Senterparti.

 

Stein Iversen              

Leder.    

Steinar Friis               Ørjan Sandnes             Lars Rask
?                                   Medlemmer