Meny

Regjeringen må holde sine løfter om fergeavløsningsmidler til Fylkesveg-samband

Sist endret: 16 03 2017
Det er fra Regjeringens side skapt usikkerhet om bruk av fergeavløsningsmidler i finansieringen av samband som erstatter fergeforbindelser. Dette praktiseres ved at en beholder statlig andel av fergefinansieringen over rammetilskuddet til fylkeskommunen.

Det er fra Regjeringens side skapt usikkerhet om bruk av fergeavløsningsmidler i finansieringen av samband som erstatter fergeforbindelser. Dette praktiseres ved at en beholder statlig andel av fergefinansieringen over rammetilskuddet til fylkeskommunen. Det er skapt usikkerhet om hvordan dette blir fra Regjeringens side. Dette vil sterkt berøre finansiering av kommende bruer/tunneler, som Langsundforbindelsen og Ullsfjordforbindelsen. Fylkestinget i Troms forventer at Regjeringen holder sine løfter om fergeavløsningsmidler på Fylkesveistrekninger over 40 år.

I finansieringsplanen for Langsundforbindelsen har en lagt til grunn at fergeavløsningsmidler skal benyttes i 30 år etter at samband opphører/endres etter godkjenning fra Kommunaldepartementet.  Det har fra Regjeringen vært sagt at en skulle avklare ordningen for fylkesveistrekningene først i juni 2014, så i oktober 2014 og nå altså til våren 2015. Fylkestinget i Troms krever nå at regjeringen holder sine løfter, slik at viktige samferdselstiltak på fylkesvegnettet kan realiseres.

Representanter for regjeringen har i ulike sammenhenger uttrykt at ordningen med bruk av fergeavløsningsmidler på riks- og fylkesveinettet burde økes til 40 år (i dag 30 år), noe som ville være svært bra. Nå er det imidlertid slik at Regjeringens manglende avklaringer ift bruk av fergeavløsningsmidler på Fylkesveinettet i investeringsprosjekter har skapt usikkerhet om finansiering av nye prosjekter, pågående prosjekter og faktisk også gjennomførte prosjekter. Dette påfører Fylkeskommunene stor økonomisk risiko i tillegg til stor usikkerhet rundt gjennomføringen av framtidige investeringsprosjekter, der bru/tunell erstatter ferge, og fergeavløsningsmidler ville være en naturlig og viktig del av finansieringen.  Fylkestinget i Troms forventer at dette avklares snarest, og senes i forbindelse med Regjeringens framlegg av kommuneproposisjon for 2016 i mai 2015.

Forslagsstiller: Sandra Borch (SP), Ellen Øseth (SV),