Meny
Bli medlem

Regjeringen må utvikle - ikke avvikle Bratsbergbanen!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å nedlegge persontransporten på Bratsbergbanen. Nå er det opp til Stortinget å sikre videre drift. Bratsbergbanen må utvikles, ikke avvikles. Det er viktig for Telemark, og bør avgjøres én gang for alle, skriver fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Knytter fylket sammen

Fortsatt drift på Bratsbergbanen er avgjørende for god kommunikasjon i regionen vår. Det er viktig for næringsutvikling, viktig for arbeidspendling og viktig for å realisere mål om å endre reisevanene våre i favør av kollektive transportmidler. Banen kobler nå (særlig med ruteendringen i des. 2013) et veldig godt fungerende kollektivknutepunkt på Notodden til Grenland og teknologimiljøet på Kongsberg, og er en nødvendig forbindelse mellom de to avdelingene til Høyskolen.  Den vil også fungere som en matebane til Sørlandsbanen når de planlagte forbedringene på Sørlandsbanen trer i kraft fra desember i år. Slike korrespondanser tar tid å utvikle, men nå er det endelig på plass!             Til slutt er videre drift helt avgjørende også for verdensarvsøknaden som nå ligger til behandling hos UNESCO.

 

Buss ikke et reelt alternativ

Jeg registrerer at statsråd Solvik-Olsen er åpen for å se på alternative løsninger til kollektivtransport mellom Notodden og Grenland, som for eksempel buss. Men faktum er at Bratsbergbanen bare bruker en time fra Notodden til Porsgrunn. En busstur tar mellom betydelig lengre tid. Buss gir heller ikke pendlere samme komfort, eller mulighet til å jobbe underveis. Bratsbergbanen står i en særstilling nettopp fordi reisen med tog på strekningen er konkurransedyktig med bil, og fordi det ikke er et alternativ å sette inn buss på strekningen.

 

Regularitet og passasjerantall

Jeg skulle gjerne sett at enda flere allerede tar Bratsbergbanen i bruk. Jeg er enig i at 50.000 passasjerer/år er for lavt. Men på tross av driftsutfordringene man har sett, økte tross alt passasjerantallet på strekningen Porsgrunn-Notodden med 11, 5 % i 2013, sammenlignet med året før. Det sier meg at et persontogtilbud på banen er liv laga. Bratsbergbanen har potensiale til å bli noe helt annet enn den er i dag. 

En viktig forutsetning for å bedre attraktiviteten til banen og øke passasjerantallet ytterligere, handler om regularitet. Folk må kunne stole på tilbudet. Lokalt og regionalt har det vært et stort fokus på å få til elektrifisering de siste 800 meterne ned til kollektivterminalen på Notodden. Da vil NSB kunne sette inn elektrisk materiell, noe som vil bedre regulariteten betydelig.

Når det nå viser seg at det er mulig å elektrifisere helt frem til kollektivterminalen på Notodden for en mye lavere sum enn tidligere antatt, er det viktig å benytte anledningen til å få realisert det prosjektet som er den beste garantisten for fremtidig regularitet.  Prosjektet bør kunne gjennomføres på kort tid!  Dette er svært gledelig!

 

Selv om det er en statlig oppgave å kjøre tog her i landet, og selv om Telemark fylkeskommune er i en økonomisk krevende situasjon, er vi med på et spleiselag for å få til full elektrifisering. Det sier noe om vårt engasjement i denne saken.

Lokale og regionale aktører i Telemark har gjort det vi kan for å få på plass gode billettordninger, og god korrespondanse mellom buss og tog på knutepunktene Notodden, Skien og Porsgrunn, samt mellom Sørlandsbanen og Bratsbergbanen på Nordagutu.

I tillegg jobber nå Bratsbergbanegruppen med å se på flere tiltak som kan få opp passasjerantallet ytterligere. Det står med andre ord ikke på viljen i og rundt Telemark, men vi er avhengig av drahjelp fra statlige myndigheter.

 

Utvikling forutsetter langsiktighet

Problemet i Norge i dag er ikke at vi har for mye jernbane, at folk kjører for mye tog eller at det transporteres for mye gods på skinnene. Tvert imot er problemet det stikk motsatte. 

Vi må derfor utvikle den jernbanen vi har i dag. Rett og slett fordi det er fremtidsrettet å kjøre tog – med ren norsk vannkraft i motoren.

Det er urimelig å ikke la de tiltakene vi - til tross for umulige rammebetingelser - har klart å jobbe frem de siste årene, få tid til å virke.  Det går fort å rasere tilliten til kollektivtilbudet, og det tar lang tid å bygge ny tillit. Denne tiden må Banen få!

Driftsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB går ut i desember. Stortinget bestemte i juni å komme tilbake til spørsmålet om videre drift i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. Regjeringspartiene Høyere og Frp viser liten vilje til å lytte til de åpenbart gode argumentene våre. Det betyr at avgjørelsen ligger i hendene på de andre partiene på Stortinget.

Min oppfordring til Stortinget er klar: Sørg for at persontogtilbudet på Bratsbergbanen opprettholdes, og for langsiktige avtaler som gjør det mulig å utvikle et enda mer attraktivt og godt kollektivtilbud i vår region.