Meny
Bli medlem

Regjeringen satser nytt innen kulturnæringene

Sist endret: 27.09.2020
- Å satse på kultur gir ringvirkninger lokalt. I tillegg til at kulturlivet skaper arbeidsplasser, motiverer det folk til å bo i distriktene. Et rikt kulturliv gjør landet vårt attraktivt og levende, og det stimulerer til nyskapning. Veksten i sysselsettingen og antall kulturbedrifter er størst i områder med spredt bosetting, sier Liv Signe Navarsete.

Hvordan skal vi skape flere verdier i kulturnæringene? Nå skal Innovasjon Norge og Norsk Kulturråd satse sammen for å få dette til. Det er ett av hovedtiltakene i regjeringens nye handlingsplan for dette feltet.

Den nye handlingsplanen heter ”Fra gründer til kulturbedrift”. Den er et resultat av et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, og ble presentert onsdag 29. mai.

- Gjennom kulturløftet er det bevilget mer penger til alle deler av kulturfeltet. Regjeringen har gjort en grunninvestering i kultur. Dette skal gi grunnlag for lønnsom utvikling i kulturnæringene. Derfor samarbeider vi nå i tre departement for å gjøre veien fra gründer til lønnsom kulturbedrift enklere, sier kulturminister Hadia Tajik.

Målet er å bidra til økt verdiskaping og eksport i kulturnæringene, og at flere skal kunne leve av egen virksomhet.

- Å satse på kultur gir ringvirkninger lokalt. I tillegg til at kulturlivet skaper arbeidsplasser, motiverer det folk til å bo i distriktene. Et rikt kulturliv gjør landet vårt attraktivt og levende, og det stimulerer til nyskapning. Veksten i sysselsettingen og antall kulturbedrifter er størst i områder med spredt bosetting. Handlingsplanen skal sørge for at kulturgründerne får gode vilkår for videre vekst, sier Liv Signe Navarsete.

Ny satsing i virkemiddelapparatet
Et sentralt tiltak i planen er en kulturnæringssatsing i Norsk kulturråd og Innovasjon Norge. Satsingen skal bidra til økt profesjonalisering, innovasjon og kommersialisering innenfor kulturnæringene.

- Det er krevende å utvikle egne ideer til produkter og tjenester for salg i et kommersielt marked. Kulturgründerne møter utfordringer knyttet til alt fra forretningskompetanse, finansiering, nettverksbygging og innpass på internasjonale markeder. Derfor legger vi nå til rette for kompetanseutvikling, mentortjenester, støtte til bedriftsnettverk og samlokaliseringer av kulturnæringsaktører, sier Giske.

Nytt kunnskapssenter
Stadig mer produksjon, distribusjon og forbruk av kultur flytter over på digitale plattformer. Dette skaper behov for relevant og oppdatert kunnskap om kulturnæringene.

- Vi vil etablere et kunnskapssenter for kulturnæringene, utrede digitale utfordringer i musikkbransjen og etablere et medieforskningssenter. I tillegg vil regjeringen utarbeide oppdatert statistikk om kulturnæringenes betydning for norsk økonomi, sier Giske.

Regjeringen etablerer også et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området. I planen vil det også bli presentert tiltak for økt samhandling mellom kultur og reiseliv.

 

Her er hele handlingsplanen  ”Fra gründer til kulturbedrift”: