Meny

Regjeringen svikter distriktene

Regjeringen foreslår å kutte 400 mill.kr., eller 21,5% , i bevilgningene til distrikts- og regionalpolitikken i statsbudsjettet for 2017. Samtidig foreslås det en omlegging av overføringene til kommunene ved at alle tilskudd som er distriktspolitisk begrunnet, bli justert med bare halvparten av antatt pris- og kostnadsvekst.
  • I løpet av de siste fire årene har regjeringen redusert bevilgningene til distrikts- og regionalpolitikken med 1 milliard kroner.  Samtidig vrir de disponeringen av de pengene som er igjen i retning av veksttiltak i byregionene.  For 2017 foreslår de i tillegg å gå løs på rammetilskuddet til distriktskommunene.  Jeg kan ikke annet å konstatere at den blå-blå regjeringen er en katastrofe for folk i distrikts-Norge, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.

Greni mener kuttet i de distriktspolitiske virkemidlene står i kontrast til regjeringens uttrykte mål om å bidra til vekst og utvikling i hele landet. Tjenestenivået til folk i distriktene skal ned .  Budsjettet   er også i sterk konflikt med målene om å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle gjennom å gi dem nye oppgaver og virkemidler i utvikling av næringsliv og forskning.

  • Regjeringen taler med to tunger.  I stortingsmeldingen om regionreform snakker de om å gi fylkeskommunene større oppgaver.  Når vi kommer til statsbudsjettet kutter regjeringen i budsjett og tilgang til virkemidler.  Regjeringens sentraliseringspolitikk og iver etter å styrke den statlige styringen, går nå ut over kommunene og fylkeskommunenes muligheter til å spille en aktiv rolle i samfunnsutviklingen, sier Heidi Greni.

Boligpolitikken inngår i Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde.  Det var ventet en satsing på tiltak som kan øke boligbyggingen slik at nybyggingen står mer i forhold til etterspørselen.  Husbankens utlånsrammer blir imidlertid stående på samme nivå som for 2016, 18 milliarder kroner.

  • Regjeringens passivitet på det boligpolitiske området forbauser meg.  Den ene dagen sier de kommunene må gjøre mer for å få tilrettelagt tomter til nye bolig, den neste sier de at utbyggerne må holde seg til tidligere utlånsrammer fra Husbanken.  Senterpartiet foreslo å øke rammene med 5 milliarder utover regjeringens forslag i årets budsjett.  Det mener jeg er nødvendig å gjenta i år, sier Heidi Greni.

Kontakt Heidi Greni: tlf. 997 27 978