Meny
Bli medlem

Regjeringens jordvernstrategi: Sp krever mål om halvert nedbygging

Sist endret: 27.09.2020
- Regjeringa sin jordvernstrategi som nå er lagt frem for stortinget er blottet for både ambisjoner og virkemidler på vegne av jordvernet, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Rogaland og leder i Næringskomiteen.

Fredag la regjeringa fram en ny jordvernstrategi. Målet er det samme som tidligere, å begrense nedbyggingen til 6 000 daa pr år. Det vil si at vi har fått en strategi som aksepterer dagens nedbyggingstakt. I jordvernstrategien blir det lagt vekt på at det kommer til å bli utfordrende å holde dette målet når befolkningen øker, særlig i bynære områder som ofte ligger inntil verdifulle jordbruksarealer.

-    Befolkningsøkning er et oppsiktsvekkende argument mot å redusere ambisjonene for å hindre nedbygging. Når befolkningen øker at det enda viktigere å ha klare virkemidler for å ta vare på dyrket mark, sier Pollestad.  

Den rødgrønne regjeringa nådde målet om å halvere nedbyggingen på grunn av tydelige målsettinger, og at flere sektorer satte inn tiltak på sine områder. For eksempel innenfor arealplanlegging og samferdsel. Norge ligger, i følge FAO, helt nede på 87. plass over jordbruksareal per innbygger.     

- Senterpartiet vil nå ta initiativ til å samle flertall på Stortinget for å sette et nytt mål om på nytt halvere nedbyggingen av dyrket mark til 3 000 daa pr år. Da trengs det sterkere virkemidler enn utdeling av en jordvernpris som kanskje er det mest konkrete tiltaket regjeringen kommer opp med, sier Pollestad.


Strategien følger som vedlegg nummer 4 til proposisjonen om jordbruksoppgjøret; se s 117: https://www.regjeringen.no/contentassets/e32e6be9982e4b718e4478424915ef4f/no/pdfs/prp201420150127000dddpdfs.pdf