Meny
Bli medlem

Regjeringens kommunereform ?keiserens nye klær

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Troms Senterparti er positive til reformens mål for landets kommuner med tanke på å oppnå styrket demokrati, bedre økonomi, mer helhetlig planlegging samt økt kvalitet på kommunale tjenester, men mener at storstilt kommunesammenslåing vil resultere i det motsatte.

UTRYGGHET OG PRESS SOM PÅDRIVER FOR SAMMENSLÅING

Regjeringen har lagt opp til en tidsknapp prosess der kommunene skal utrede alternativer til tross for at mange grunnleggende forutsetninger er uavklart. Kommunenes fremtidige økonomiske rammebetingelser uten sammenslåing er høyst usikre og kommunenes tiltenkte nye oppgaver er IKKE fastslått. Enkelte Fylkesmenn legger i tillegg stort press på kommunene for at utredningene skal gjennomføres før disse viktige premissene er fastlagt. Når regjeringen i tillegg kommuniserer at ”dette går ikke over av seg selv” oppleves dette utrygt –og legger et utilbørlig press på både innbyggere og folkevalgte i landets kommuner. Begrepet FRIVILLIG blir en ren festtale.

MYTER

Hovedargumentene for sammenslåing er sterkt mytebasert både med tanke på kommunestørrelse, økonomiske gevinster og innbyggernes opplevelse av tjenestekvalitet og tillit til sine folkevalgte i hhv store og små kommuner.

STYRKING AV DEMOKRATIET –en logisk brist

Enhver sammenslåing vil resultere i en reduksjon av antall folkevalgte. Makt vil dermed overføres fra mange –til færre mennesker, noe som paradoksalt er det motsatte av intensjonen bak grunnloven. Sentralisering av makt er dermed uunngåelig, og dette medfører  sentralisert ressursbruk, noe som vil ramme distrikts-Norge hardt samt føre til økende sosiale forskjeller for dagens og fremtidige generasjoner.

”Demokratiet er under press”, sier Statsråd Sanner, og han har rett i det.

Ingen har noen gang truet det norske demokratiet mer enn sittende regjering.

IKKE TROVERDIG

Troms Senterparti mener at regjeringens argumentasjon, samt trusselbaserte prosess vitner om en uredelig reform fundamentert av en regjeringen med manglende respekt for lokaldemokratiet.

Troms Senterparti  sier derfor nei til regjeringens tvangsreform

-men sier JA TIL STYRKET LOKALDEMOKRATI GJENNOM FRIVILLIGE, FAKTABASERTE BESLUTNINGER FATTET AV LANDETS KOMMUNESTYRER.

”Keiseren har ikke nye klær. –Han er naken