Meny
Bli medlem

- Resultatene er tydelige!

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet er et samferdselsparti! Det er vi både i opposisjon og i posisjon. - 1000km ny riksveg er åpnet eller under bygging. - Antallet km firefelts veg er doblet med den rødgrønne regjeringen - Brorparten av alle midtdelere på veiene er etablert på vår vakt - Antall drepte og hardt skadet i trafikken er det laveste på 60 år, selv med en flerdobling av trafikken - Bevilgningene til rassikring er firedoblet de siste sju årene - Satsingen på jernbane er historisk. Investeringene er tredoblet

 

Kjære landsmøte, jeg kunne fortsatt.

Det heter at man må kjenne historien, for å forstå nåtiden, og forme framtida.

For Senterpartiet er en investering i samferdsel, en investering i det å bygge landet. En investering i det å ruste oss for fremtiden.

Vi skal ha et moderne transportsystem som bidrar til å utnytte landets ressurser og redusere næringslivets kostnader i hele landet

Vi skal ha et transportsystem som bidrar at folk kan komme seg trygt og effektivt til jobb, skule og barnehage i hele landet

Vi blir 1,4 millioner flere mennesker i 2040. Da må vi ha et moderne transportsystem som både reduserer presset i byområdene og som bidrar til å spre vekst slik at hele landets ressurser kan utnyttes til verdiskaping for fremtiden.

Befolkningsvekst, klimaforandringer og matkrise pålegger oss et betydelig ansvar i å utforme et transportsystem med minst mulig nedbygging av matjord.

Transportsektoren står for en betydeligdel av klimagassutslippene. Bilen er en del av klimaløsningen. Utslippene fra nye biler går kraftig ned. Norge er best i verden på el-bil og la meg slå fast: Dårlige, farlige veier og ferjekøer i distriktene og kork kø og kaos i byene – er dårlig klimapolitikk!!

NTP kommer snart og med den skal vi bidra til å skape et moderne transportsystem hvor transportbehov over hele landet blir adressert.

 

Landsmøte, som jeg innledet med; man må kjenne historien for å forstå nåtiden og for å se fremover

Regjeringen gitt samferdsel et sterkt og etterlengtet løft. Det skal vi være stolt av. Det var helt nødvendig å gjøre det. Vi har for alvor satt samferdsel på den politiske dagsorden.

 

La oss så spole tilbake til 2005.

Da var samferdselspolitikken som hopp uten tilløp.

Planer ble laget, men lagt i en skuff.

Regjeringen Bondevik 2 la fram sin Nasjonale transportplan våren 2005. Sp som var i opposisjon sammen med AP og SV, foreslo å øke bevilgningene med 22 mrd. Det ble vedtatt.

Det fikk KRF`s Odd Holten til å si i stortingsdebatten:

”Sannheten er at opposisjonen i ren og skjær populisme har samlet seg om et rent luftslott som vil svekke politikernes anseelse utad. De lover vekk luftmilliarder”

Forslaget som ble fremmet av opposisjonen var imidlertid et vendepunkt i norsk samferdselspolitikk. Noen måneder senere fikk landet fikk en ny regjering og vi fulgte opp det vi lovet, krone for krone.

Det neste viktige vendepunktet var da Liv Signe la frem transportplanen i 2009. Her ble rammen økt med 100 mrd kroner, en vekst på 45%. Også denne planene har regjeringen fulgt opp, ja ikke bare har vi oppfylt denne planen, vi overoppfylte den!

La meg illustrere dette på følgende måte

Plansje 1 NTP tre nivå

I korte trekk sier denne at Bondevik 2 regjeringen hadde lave ambisjoner som ikke ble oppfylt. Vi har hatt høye ambisjoner og vi har innfridd.  

Veksten til samferdsel var 6% sist Høgre var i regjering, Vi har økt bevilgningen med 64%

Høyre i regjering prioriterte 20 ganger mer i skattelette enn det de prioriterte til samferdsel. 2001-2005 var fire tapte år for et mer moderne transportsystem!

Vi vil samferdsel. Vi prioriterer samferdsel.

Vi vet at med vei, bane, breiband og annen infrastruktur reduserer vi avstanden mellom folk. SP vil gi alle like muligheter, øke verdiskaping og konkurransekraften, og bidra til robuste bo- og arbeidsregioner i hele landet.

Transportplanen fra 2009, har gitt resultater. Over hele landet pågår nå viktige og store samferdselsprosjekt.

Jeg skal illustrer dette med noen plansjer (vise prosjekt over 200mill)

Plansje 2

Her ser dere prosjekt som er ferdigstilt i vår periode. Det dreier seg om rundt 60 prosjektet til sammen.

Plansje 3

Så kommer anlegg som er under bygging. De blå symbolene er rundt 70 i tallet, inkludert de prosjektene som starter opp i 2013

Plansje 4

Og til slutt; De rundt 65 røde symbolene på kartet viser anlegg som er under planlegging med utgangspunkt i inneværende NTP

Byggeaktiviteten har aldri vært større

Kartet taler for seg selv. Dette er et resultat av en klar prioritering av hva som er viktigst for vårt arbeid i regjering.

Høyre snakker om samferdsel og prioriterer skattelette.

Senterpartriet prioriterer samferdsel og holdet det vi lover. Det skal vi forsette med ,

 

I dag har høyre og Frp rent flertal på meningsmålinger. I samferdselpolitikken er de dypt uenige.

Høyre lover skattelette,OPS, handlingsregel og bompenger.

Frp vil ikke ha handlingsregel, ikke bompenger, lover skattelette og ikke OPS.

Landsmøte, dette går ikke sammen. Summen av dette blir ikke mer vei.

Det blir kiving og krangel av dette. Det er umulig å vite hva en blå-blå regjering kommer til å gjennomføre av samferdselspolitikk

Det skal bli interessant å se opposisjonens alternativ. Jeg leser i dagens aviser at opposisjonen sier at ingenting i den NTP vi legger fram vil ha betydning.

Hva er det som ikke skal ha betydning?

-Ferjefri E39

-Intercity

-Fylkesveimidler

-Trønder og Meråkerbanen

-Storbysatsingen

-Sykkelsatsingen

Min påstand er at ingen aner hvilken samferdselspolitikk de vil få med en blå regjering?

Vil H få OPS? Nei, ikke hvis Frp får det som de vil

Vil Frp bli kvitt bompenger? Nei ikke hvis H får det som de vil

Vil V få lyntog? Nei ikke hvis H og Frp får det som de vil

 

----------------------------------------------

Om kort tid legger vi frem ny Nasjonal transportplan.

Det blir en god plan med betydelig økning av ambisjonene.

Men like viktig som mer penger er at vi må gjøre noen strukturelle grep som gjør at vi får mer igjen for hver eneste krone.

For det første skal vi tenke mer helhetlig på transportsystemet og i større grad ta utgangspunkt i transportbehovet til folk og næringsliv.

Spørsmålet er ikke om vi skal satse på vei eller bane, by eller bygd, kollektiv eller privatbil. Dette er kunstige motsetningsforhold.

For det andre må pengene brukes smartere. Mer forutsigbar finansiering er nødvendig. Forutsigbar er ikke det samme som OPS eller lån. Forutsigbar finansiering kan vi også gjøre i offentlig regi.

Ting kan og bør også gjøres mer effektivt. Etatene vil få klare effektiviserings krav.

Det tredje grepet for å få mer igjen for hver krone er å redusere planleggingstiden.

Økte bevilgninger har gitt oss helt andre muligheter for å bygge ut i raskt tempo. Da kan vi ikke vente 10 år på byggestart. Vi har derfor satt i gang En halvering er et fornuftig mål.

Den fjerde utfordringen er at vi må vedlikeholde bedre det vi har.

Det gir ikke mening å bygge nytt hvis vi ikke holder det vedlike i ettertid. Det er dyrt å vedlikeholde dårlig.

 Jeg vet mange i denne salen er opptatt av fylkesveiene. Det er jeg også. Folk flest bryr seg ikke om hvem som eier veien.

For et parti som stod i spissen for forvaltningsreformen, og som vet at de mindre veiene også er viktig for folk og næringsliv i hele landet, er det viktig å hindre et klassedelt veisystem der riksveien er tipp topp, mens fylkesveien er i forfall.

Derfor kommer det nå en egen pott til fylkesveiene for å hindre akkurat dette.

Vi overtar ikke fylkenes ansvar for vedlikehold av fylkesveiene. Det er det ingen grunn til. Fylkene er gode vei-eiere. Men, staten har et ansvar for å bidra. Det gjør vi nå ved å sette av 17,5 mrd kroner til fylkesveier i NTP

 

Landsmøte, vi skal løfte ambisjonene i kommende NTP, og vi skal bruke pengene bedre, slik at vi får mer igjen for pengene.

Så kan jeg love dere det blir en nasjonal plan. Ikke en plan som bare tar hensyn til utfordringene i deler av landet.Det kommer en transportplan med god regional fordeling.

Det kommer en transportplan med en fordeling mellom veg og bane som tar hensyn til at hele landet tas i bruk. Vi skal ikke satse på det ene på bekostning av det andre.

Det er vi i Senterpartiet som må passe, og som passer på, viktige prosjekt over hele landet.

 

Gode venner, vi skal rette ryggen! Vi må ut i valgkampen og fortelle;

 Det er Senterpartiet som er samferdselspartiet.

Det viser historien. Vi er i gang med et historisk løft for en mer moderne infrastruktur.

Vi skal legge frem og gjennomføre en ny offensiv transportplan for fremtiden.

Jeg gleder meg!