Meny
Bli medlem

Rjukan Spesialistsenter

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Senterpartiet mener at Rjukan sykehus må bli et spesialistsenter for øvre Telemark. Senteret må inneholde sengeavdeling for utvalgte døgnbehandlinger og et bredt spekter av dagbehandling og medisinske poliklinikker, etter modell fra Hallingdal Sjukustugu.
Rjukan sykehus er en del av grunnmuren i Tinn- samfunnet, grunnmuren som gjør at Tinn er Tinn og et godt sted å bo. Rjukan sykehus er også symbolet på den samfunnskampen som vil avgjøre om Norge i framtida skal være Norge slik vi kjenner det. Desentraliserte sykehus er del av en samfunnsmodell for trygge, livskraftige og produserende lokalsamfunn i hele landet. Å sikre befolkningen likeverdige helsetjenester er en del av samholds- Norge.
 
Avvikling av døgnbehandling og akuttfunksjoner ved Rjukan sykehus, som Sykehuset Telemark ved direktør Bess Frøyshov nå gjennomfører, er politisk styrte omstillinger for en mer sentralisert samfunnsmodell. I den sentraliserte samfunnsmodellen er ikke lokalsamfunnenes fortrinn og produksjonsevne ment å utnyttes. I et slikt samfunn er det aksept for store forskjeller mellom folk, også i helsetilbudet. Sentraliserte sykehus er en del av markeds- Norge.
 
Bedre økonomi og kvalitet i behandlingen er argumenter som brukes når sykehustilbud sentraliseres til større sykehus i byene. Men denne argumentasjonen er verken erfarings- eller forskningsbasert. Sentralisering av akuttfunksjoner og andre sykehusfusjoner fører ikke til billigere eller bedre sykehustilbud. Tvert i mot.  Det viser blant annet Helse Sør- Øst sine tidligere omstillinger og tilgjengelig forskning på sykehusfusjoner.
 
Selvsagt skal spesialiserte sykehusbehandlinger skje på sentral - og universitetssykehusene. Men to av tre sykehuspasienter blir i dag best behandlet på lokalsykehusnivå. Flertallet av pasientene trenger nettopp den breddekompetansen man finner på et lokalsykehus. Derfor kjemper Senterpartiet for lokalsykehus med kompetanse og beredskap innen kirurgi og medisin, anestesi, laboratorietjenester og røntgen. Lokalsykehus med kort avstand til den kommunale helsetjenesten, gir god behandling, trygghet og effektiv samhandling.
 
Senterpartiet tapte kampen om lokalsykehusfunksjoner på Rjukan. Helseminister Høie fikk Stortingsflertallet med seg, og akuttfunksjoner og døgnbehandling blir lagt ned. Men kampen om spesialisthelsetilbudet i øvre Telemark er likevel ikke over. Det må nå utvikles konkrete og forpliktende planer for statens helsetilbud på Rjukan for framtida. Da må avviklingen av akuttfunksjoner innen både kirurgi og medisin stilles på vent, inntil nye beredskaps- og helseplaner for Rjukan er lagt fram og godkjent.  Det er helt uakseptabelt at kirurgisk akuttilbud avvikles i høst, før det foreligger et troverdig og trygt alternativt tilbud.
 
Senterpartiet mener at Rjukan sykehus må bli et spesialistsenter for øvre Telemark. Senteret må inneholde sengeavdeling for utvalgte døgnbehandlinger og et bredt spekter av dagbehandling og medisinske poliklinikker, etter modell fra Hallingdal Sjukustugu. Sengeavdelingen må ha minst 20 senger, som må omfatte både kommunale korttidssenger, observasjonssenger før innleggelse i sykehus, etterbehandling etter sykehusinnleggelser, rehabilitering og habilitering, lindrende behandling og senger for øyeblikkelig hjelp. Det medisinsk-faglige ansvaret for sengeplassene i et slikt desentralisert spesialisttilbud, legges til Sykehuset Telemark Hf, slik det er gode samarbeidserfaringer med andre steder i landet.
 
Poliklinikktilbudet må utvides og omfatte blant annet ortopedi- og skadepoliklinikk , poliklinikk for mage- tarm sykdommer, andre kirurgiske poliklinikker og gynekologisk/ fødepoliklinikk. Befolkningens tilgang til spesialister innen diabetes, lunge- og hjertesykdommer må også sikres. Psykiatrisk poliklinikk, samt tilbud som øyelege og øre- nese- hals lege, bør også  bli en naturlig del av Rjukan spesialistsenter. I tillegg må både lyspoliklinikk, eldrepoliklinikk (geriatri), barnespesialist og palliasjon (omsorg ved livets slutt) etableres som tilbud i Rjukan. Dagbehandling slik som dialyse og kreftbehandling, må også være en del av det lokale, statlige tilbudet.
 
Rjukan Spesialistsenter må ha tilgang pa? støttefunksjoner og systemer som sikrer effektivitet og kvalitet i diagnostikk, behandling og samhandling. Da kreves laboratorium og røntgentjenester, telemedisin og felles pasientjournalsystem.
Senteret må utvikles og driftes i et samarbeid mellom kommuner i Øvre Telemark og staten gjennom Sykehuset Telemark HF.  Slik kan spesialisthelsesenteret også romme kommunale og interkommunale helse- og omsorgstjenester, slik som frisklivssentraler, helsestasjon og legevakt.
 
Som en del av nyutviklingen av Rjukan sykehus må helseministeren i tillegg se på framtidsretta løsninger som har fungert andre steder. I Vejle i Danmark er det utviklet en ordning for å korte ned helsekøene. En lignende "kø-kortordning"( friklinikk) kan etableres på Rjukan. Det er nasjonaløkonomisk klokt at Rjukan sykehus stiller sine tre velutstyrte operasjonsstuer til disposisjon for planlagte operasjoner, for behandlinger som det er nasjonale ventelister på i Norge. Slike planlagte operasjoner gir økonomisk rom for å leie inn ekstra fagpersonell i perioder ved behov.
 
Det er stortingets ansvar å sikre folk et likeverdig helsetilbud, uavhengig av hvor man bor. Stat og kommune må nå samarbeide om nye, desentraliserte spesialisthelsetjenester i Telemark.   Det må skapes oppslutning for et stortingsflertall som sikrer at så skjer. Senterpartiet står for samholds- Norge, for oss er sentralisering av arbeidsplasser og sykehustilbud uakseptabelt. Vi vil ha sterke, medisinske fagmiljø over hele landet. Derfor engasjerer vi oss sterkt for Rjukan sykehus