Meny
Bli medlem

RNB: Anslår 348 mrd i petroleumsinntekter

Sist endret: 27.09.2020
- Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring, og vil i de kommende årene fortsette å bidra med store inntekter til staten som kommer hele landet til gode. Den vil også sørge for arbeidsplasser og store muligheter for norsk leverandørindustri, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Revidert Nasjonalbudsjett anslått til nærmere 348 milliarder kroner i 2013.

Av kontantstrømmen utgjør skatter og avgifter om lag 213 milliarder kroner, mens netto kontantstrøm fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) er beregnet til om lag 121 milliarder kroner. Foreslått utbytte fra Statoil er i overkant av 14 milliarder kroner.

 

Dette er en reduksjon i kontantstrømmen for 2013 på om lag 25 milliarder i forhold til det som ble estimert i Nasjonalbudsjettet 2013. Av dette er SDØE er nedjustert med 8,8 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2013.

Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere inntekter som følge av lavere prisforutsetninger. Gjennomsnittlig oljepris per fat er i Revidert nasjonalbudsjett 2013 anslått til 600 kroner for 2013. I Nasjonalbudsjettet for 2013 var oljeprisen anslått til 625 kroner per fat.

Investeringene i petroleumsnæringen er i 2013 anslått til å bli 194 milliarder kroner. Produksjonen av petroleum er anslått til å være på 1,8 millioner fat væske per dag, mens gassproduksjonen er ventet å bli i underkant av 107 milliarder standard kubikkmeter.

Les mer om Revidert Nasjonalbudsjett her.