Meny

Rogaland Senterparti - Uttalelse om Bypakke NordJæren.

Sist endret: 16.03.2017 #Rogaland
- Det er en demokratisk utfordring i en så stor og viktig sak for en region. Her kjenner ikke innbyggerne politikerne sitt standpunkt før de gjør vedtaket, sier gruppeleder Arne Bergsvåg.

Rogaland Senterparti ønsket primært å utsette saken om Bypakke NordJæren i fylkestinget.

- Dette vedtaket betyr at innbyggerne knapt nok vet hva politikerne vedtar, mener Bergsvåg, som ville vente med det endelige vedtaket til et ekstraordinært fylkestingsmøte i februar.

Flertallet i fylkestinget vedtok på tirsdag nye bommer, takster, prosjekter og organisering for veiutbygging i Rogaland. Senterpartiet støttet ikke dette vedtaket og fremmet et eget forslag. Forskjellen fra flertallsvedtaket er i hovedsak Gandsfjord bru og rushtidsavgift. Senterpartiet ønsker og at det innføres toveisinnkreving med halv sats.

Her er forslaget fra Rogaland Senterparti:

Forslag til vedtak i sak FT 90/14

 fra Senterpartiet

 

 1. Bypakke Nord-Jæren omfatter kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

 

 1. Gjennomføringen av Bypakke Nord-Jæren skal skje med grunnlag i de til enhver tid gjeldende areal- og transportplaner, samt nasjonale og regionale klimamål.  Det legges til grunn at statlige krav til måloppnåelse knyttet til fylkeskommunalt driftsansvar blir fulgt opp gjennom de årlige rammetilskudd til fylkeskommunen.  Det er et overordnet mål at kollektivtrafikkens andel av den samlede transportmengden skal dobbles fram til 2032 samt nullvekst i biltrafikken.

 

Handlingsprogrammet for Bypakke Nord-Jæren gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet på Nord-Jæren de neste fire årene.

 

 • Årlig beslutningsprosess:
 • Fylkesutvalget/samferdselsutvalget fremmer forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren på forsommeren.
 • Styringsgruppen avgir uttalelse til handlingsprogrammet
 • Rogaland fylkesting behandler forslag til handlingsprogram for Bypakke Nord-Jæren i løpet av sommeren.
 • Statlige bidrag til bypakken fremmes og vedtas gjennom de årlige budsjettprosesser i Stortinget.
 • Rogaland Fylkesting vedtar årlig budsjett for Bypakke Nord-Jæren etter forutgående behandling i styringsgruppen
 • I styringsgruppen representeres fylkeskommunen med fylkesordfører samt to representanter fra fylkestinget. Styringsgruppen ledes av fylkesordfører

 

 

 1. De finansielle forutsetningene for Bypakke Nord-Jæren er som følger:

 

Fylkestinget forutsetter at staten bidrar med minimum 50 prosent andel av investeringskostnadene i høyverdig kollektivinfrastruktur.

 

 • Økte driftskostnader for kollektivtrafikken som følge av utbygging av et høgverdig kollektivsystem (Bussvei 2020) må i hovedsak dekkes gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunen. Bruk av bompenger til drift av kollektivtrafikken er ikke forenlig med bompengepakkens forutsatte tidsavgrensing.

 

Videre ber fylkestinget staten følge opp egne forutsetninger i gjeldende Nasjonale Transportplan om å la Transportkorridor Vest inngå som en del av bymiljøpakken. Rogaland fylkeskommune ber også om at staten bidrar til finansiering av eget bussfelt på E39 (Schancheholen – Solasplitten).

 

 • Økte statlige bidrag og gevinst av nedsatt rente fra statlige veifond vil bli  benyttet til sikring av prosjektene i pakken.

 

Det forutsettes at økte statlige krav til veibygging samt kostnadsøkninger som følge av disse på veier som eies av staten i sin helhet dekkes av veieier.

 

I den årlige rapporteringen legges det fram informasjon om eventuelle budsjettoverskridelser eller besparelser.

 

 

 1. Følgende prosjekter finansieres helt eller delvis av bompenger fra Bypakke Nord-Jæren:

Bussvei 2020

Bussvei 2020 baserer seg på prioriteringen av nettverk og infrastruktur lagt til grunn i KVU konsept 3A (bussvei). Kollektivfelt langs E 39 (motorveien) er ikke del av Bussvei 2020, men trengs for å få X-rutene (direkteruter) til/fra Forus forbi bilkøene på motorveien. Forus er et av landets mest arbeidsintensive områder og X-rutene er i KVUen vist som tilleggsnett som trengs på toppen av Bussvei 2020 for å kunne gi et omfattende tilbud til/fra Forus.

 • Bussvei 2020 – sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum via Sandnes sentrum til Vatne. Bussveien går også til Forus vest.
 • Bussvei 2020 – sammenhengende bussfelt mellom Stavanger sentrum og Risavika. Bussveien går også til Kvernevik.
 • Sola link – kollektivprioriterende tiltak og bussfelt som sikrer bussen god fremkommelighet på strekningen Forus vest – Sola sentrum - Flyplassen.
 • Oppgradering av Byterminalen i Stavanger og Ruten i Sandnes. I tillegg blir det ny gateterminal i Stavanger sentrum.
 • Fylkesvei 44 Paradis – SUS: her lages det gangtunnel.
 • 8 endeholdeplasser med snumuligheter og sjåførfasiliteter.

 

Tungbilfelt/kollektivfelt

 • Riksvei 509 Transportkorridor Vest: E39 Solasplitten – Risavika – Hagakrossen – Sundekrossen           

 

Andre kollektivprosjekt

 • E39 Schancheholen – Solasplitten (kollektivfelt)
 • Hillevåg – SUS – Tjensvoll – UiS – Diagonalen – Gauselvågen (kollektivfelt/annen kollektivprioritering)
 • Fylkesvei 330 Hoveveien nord (kollektivfelt)
 • Fylkesvei 435 Buøy – Austbø (kollektivfelt)
 • Fylkesvei 510/Riksvei 509 Sola sentrum – Sømmevågen (kollektivfelt/annen kollektivprioritering)
 • Det settes av 1 milliard kroner til andre kollektivtiltak (programområde kollektiv)

Veiprosjekt

 • E39 Smiene – Harestad
 • E39 Ålgård – Hove
 • Fylkesvei 505 Skjæveland – Foss Eikeland (mulig oppstart i Jærenpakke 1)
 • Fylkesvei 505 Foss Eikeland – E39
 • Fylkesvei 409 Transportkorridor Vest: Kvernevik – E39 i Randaberg
 • E39/Fylkesvei 44 Krysstiltak/veiutvidelse Stangeland
 • Gandsfjord bru

Sykkel

 • Sykkelstamveien: Stavanger – Forus – Sandnes
 • Andre sykkelprosjekter

Gange og miljøtiltak

 • 1 milliard kroner til miljø, trafikksikkerhet, turveier og andre tiltak for gående.

 

 1. I forbindelse med Bypakke Nord-Jæren åpnes det for låneopptak på inntil 10 milliard kroner (2014 kr).
  1. Under forutsetning av punkt 3 gir Fylkestinget gir sin tilslutning til toveis innkreving i det foreslåtte takst- og rabattsystemet med flat takst på 13 kroner
  2. Det gis rabatt på 10 prosent for alle som har bompengebrikke.
  3. Taksten for kjøretøy 3.5 -7,5 tonn er lik grunntakst grunntakst kroner 13
  4. Taksten for tunge kjøretøy (over 7,5 tonn) er taksten for lette kjøretøy gange med 3.
  5. Timesregelen er gjeldende. Dette innebærer en kun betaler for den første passeringen i løpet av en time.
  6. Det settes passeringstak på 75 passeringer i måneden. Passeringstak differensieres dithen at det ikke settes tak for tunge kjøretøy.

 

 1. Fylkestinget slutter seg til forslaget om plassering av bomstasjoner i tette ringer rundt Stavanger sentrum, Sandnes sentrum, Forus – Lura, Stavanger Lufthavn, Sola, og Risavika samt et ytre snitt i Randaberg i tråd med forslaget.

 

Prinsippene for plasseringen av bomstasjoner er:

 1. Ringene plasseres i områder der det er eller vil bli utbygd et godt alternativt transporttilbud til privatbilen.
 2. På veger der det gjøres betydelige investeringer (E39/RV 509) skal det være bomstasjoner.
 3. Dersom det viser seg å bli betydelig omkjøring på bompengefrie ruter via Kvernevikveien og Nesbuveien, vil det bli etablert bomstasjoner for å forhindre dette.
 4. Nordre bomstasjon ved Risavika lokaliseres sør for Hafrsfjord bru.  Bomstasjon ved Solastranden lokaliseres til veistrekning mellom avkjørsel til Sola Strandhotel og rundkjøring ved avkjørsel til flyplassen.

 

 1. Bypakke Nord-Jæren overtar gjenstående forpliktelser for Jærenpakke 1 når denne opphører ved utgangen av 2016
  1. Disponible midler i Jærenpakke 1 overføres ved pakkens utløp til Bypakke Nord-Jæren og disponeres av denne til å fullfinansiere prosjekter som er startet opp og som er vedtatt gjennom Prop. 28 S (2011-2012).
  2. Investeringsprosjekter som er vedtatt i Jærenpakke 1, men ikke fullført ved pakkens utløp (FV 505 Skjæveland – Foss Eikeland), vil bli overført til Bypakke Nord-Jæren og finansiert med bompenger fra Bypakke Nord-Jæren.

 

 1. Det etableres på et senere tidspunkt en egen utbyggingspakke (bompengepakke) for kommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Det faglige grunnlaget for en slik utbyggingspakke skal være lokalpolitisk behandlet i inneværende valgperiode.

 

 1. Det legges til grunn for Bypakke Nord-Jæren at det kan bli en felles timesregel med utbyggingspakke Jæren.

 

 1. Det legges til grunn for Bypakke Nord-Jæren at det blir en felles timesregel med Hundvågtunnelen.

 

 1. Det forutsettes statlig fullfinansiering av jernbaneprosjekter som inngår i Bypakke Nord-Jæren og utbyggingspakke Jæren.

 

 1. All mva-kompensasjon for bompengemidler til prosjekter på fylkesvei skal brukes til investeringer i prosjekter i Bypakke Nord-Jæren.

 

 1. Rogaland fylkeskommune stiller garanti for lån til Bypakke Nord-Jæren på inntil 10 milliard kroner (2014 kr).

 

15.For å møte planlagt utbygging i Sandnes Øst skal konsepter for kryssing av Gandsfjorden utredes og  fases inn i de siste del av bompengeperioden.