Meny

Sammen veier vi tyngre

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
De neste fire årene ønsker jeg meg en opplandsbenk som jobber bedre sammen? og regioner som vet å utnytte det, skriver stortingsrepresentant for Oppland Sp, Anne Tingelstad Wøien, i denne kronikken.

I Oppland er det tverrpolitisk enighet om en lang rekke saker. Samtlige partier ønsker dobbeltspor til Lillehammer, og alle jobber vi for en utbedring av Gjøvikbanen, stort sett alle veiprosjekter kan vi enes om. Vi ser behovet for en framtidsrettet næringsutvikling, vi vil ha en videreutvikling av høgskolene våre, og vi deler de samme synspunktene i en rekke forvaltningsspørsmål knyttet til bruk og vern. Men hvordan får Oppland best gjennomslag for disse sakene?

En blid unge får lettere is enn en sint. Slik er det også i politikken. Men samtidig er det, dessverre kanskje, også slik at den som maser ofte får mest. Å være en vennlig masekråke kan altså gi resultater. Enda bedre er det dersom det er flere som maser i kor. Da oppstår det «et trøkk der ute». Etter fire år på Stortinget kan jeg si at vi som har representert Oppland på Stortinget, ikke har vært flinke nok til å jobbe tverrpolitisk sammen for å oppnå resultater i saker vi er enige om.

Uformelt kalles representantene som er inn fra Oppland for ”opplandsbenken”. I løpet av de siste fire årene har opplandsbenken  hatt tverrpolitiske møter, med enkeltorganisasjoner eller interessegrupper fra Oppland som har ønsket å fremme sin sak. Det har ikke vært faste møter og det har vært mer eller mindre opp til hver enkelt av oss å følge opp de ulike sakene. Ved inngangen til en ny stortingsperiode ser jeg en mulighet for å videreutvikle samarbeidet gjennom faste møter og en strategisk plan for hvilke saker vi ønsker å få gjennomslag for i den kommende perioden. Slik kan Oppland få en mer kraftfull stemme inn i Stortinget.

Da gjelder det at næringslivet og regionene i fylket også kjenner sin besøkelsestid. Andre «fylkesbenker» på Stortinget blir ofte invitert på befaringer og besøk til regionene i sine fylker. De inviteres også tverrpolitisk til strategisk viktige konferanser de mener det er viktig at ”sine” politikere kan løfte fram i Storting og regjering. Ønsker en endringer må en i alle fall opplyse sine egne.

På Stortinget spiller vi ulike roller. Hvis vi bruker våre roller, både i posisjon og i opposisjon, på en konstruktiv måte og i samspill med hverandre, er muligheten større for å oppnå resultater. Gjennomslag får vi, etter min mening i størst grad, dersom vi samarbeider om hvordan vi skal påvirke på best mulig måte og til rett tid.

Ett av mine mål for den kommende stortingsperioden er at vi får en opplandsbenk som fungerer bedre for saker vi er enige om i Oppland enn vi har fått til inneværende periode.  Jeg oppfordrer næringslivet til å invitere oss til felles møtepunkter. Jeg oppfordrer regionene til å invitere oss for å diskutere utfordringer og løsninger for sine distrikt. Jeg utfordrer meg selv og mine kollegaer til faste møter der vi mer strategisk arbeider med saker vi ønsker gjennomslag for i den kommende perioden.

Gjennom målrettet og tverrpolitisk strategisk arbeid kan vi få Oppland høyere på dagsorden enn vi har gjort til nå. Sammen kan vi sørge for et økt trykk på saker som vi er enige om vil gagne Oppland.  Vi veier tyngre sammen. 

Denne kronikken sto på trykk i GD 23. september