Meny
Bli medlem

- Sanner svarer ikke fordi han har en dårlig sak!

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, har bedt statsråd Sanner redegjøre for statens hjemmelsgrunnlag for å pålegge kommunene utredningsplikt og tidsfrister i kommunereformen. Hun har også bedt om å få vurdert grunnlaget for pålegget til fylkesmennene om å overprøve de kommunale vedtakene i kommunereformen. Statsråd Sanner gir unnvikende svar, men henviser til ønsker fra stortingsflertallet.

- Sanners svarer ikke på mine konkrete spørsmål fordi han har en dårlig sak. Statlige pålegg til kommunene skal gis gjennom lov og forskrift, ikke gjennom anmodninger og merknader fra Stortinget, sier Greni.

- Sanner snakker med to tunger. På den ene siden understreker han frivillighet og kommunalt styrte prosesser, på den andre siden varsler han bruk av tvang dersom kommunene ikke innretter seg etter hans ønsker. Sannheten er at kommunene formelt sett ikke har noen utredningsplikt siden regjeringen ikke har skaffet seg grunnlag for å kunne pålegge dette, sier Greni.

Regjeringspartiene med støtte fra KrF og Venstre fikk ved behandlingen av Kommuneproposisjonen for 2016 fattet et vedtak hvor de ber regjeringen sørge for at fylkesmennene kommer med sin tilråding om kommunestruktur i fylket senest 1. juli. Fra å være prosessveileder for kommunene i arbeidet med kommunereformen er fylkesmannen tildelt rollen som overdommer over det lokale politiske arbeidet. Til Klassekampen har statsråd Sanner sagt at fylkesmennene gjennom dette er gitt et tilrådingsansvar.

- Jeg mener det er svært uheldig at fylkesmennene pålegges å overprøve lokalpolitikernes arbeid. Fylkesmannen skal drive kontroll og tilsyn med om kommunene leverer tjenester i samsvar med lov og regelverk, sier Greni

- I kommunereformen mangler dette grunnlaget slik at fylkesmannens avgjørelser blir en skjønnsmessig vurdering av de politiske vedtakene som er gjort i kommunene. Sanner står i fare for å svekke kommunepolitikernes tillit til Fylkesmannen. Det burde han ikke gjøre, avslutter Greni.

For å se hele spørsmålet og svaret kan du se her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=63028