Meny
Bli medlem

Sats på grønn vekst og aktiv distriktspolitikk

Sist endret: 27.09.2020
Jeg har ledet Senterpartiets distriktspolitiske utvalg som nylig la fram sin innstilling for partiets sentralstyre. Vi ble bedt om å forberede partiets arbeid med den tradisjonelle distrikts- og regionmeldingen som hver regjering legger fram siste sesjon i stortingsperioden. Jeg tror våre 24 forslag til tiltak kan få distriktspolitikken over på et nytt og offensivt spor.

Vi kjenner ikke innholdet i regjeringens regionmelding, men vet at Sanners budskap blir sydd over en helt annen lest enn den vi kjenner fra Senterpartiets kommunalministre i den rød-grønne regjeringen.  «Bærekraftige byer og sterke distrikt», sier Jan Tore Sanner han vil døpe sin regionmelding. Liv Signe Navarsetes melding fra 2013 het «Ta heile Noreg i bruk».  Jeg kjenner eimen av blå-blå sentraliseringspolitikk i Sanners tilnærming. Han mener de store byene skal være motoren i samfunnsutviklingen. Senterpartiet legger opp til partnerskap mellom by og land.

Norge har fortrinn knyttet til rike naturressurser. Grønn vekst er et viktig stikkord for bygging av nye arbeidsplasser i distriktene. Næringspolitikken det neste tiåret må bygge opp under de klimapolitiske målene vi har forpliktet oss på. Fornybarsamfunnet kan bare realiseres gjennom å bygge på ressurser fra distrikts-Norge. Skog, vann, mineraler, matjord og arealer for vindkraft gir en rikdom på ressurser som gjør grønn vekst mulig.  Alle vil høste av denne rikdommen, men ikke på en måte som kommer hele landet til gode.  Senterpartiet tenker annerledes.  Distriktenes ressursrikdom må brukes til arbeidsplasser og verdiskaping over hele landet, ikke bare brukes som råvarer for næringsutvikling rundt de store byene.

Senterpartiet har fremmet forslag om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Osloregionen, men ikke vunnet gehør i Stortinget. Dette må følges opp på en måte som sikrer at utflytting ikke bare skjer til større byer og til Oslos omegnskommuner.   Den rød-grønne regjeringens vedtak om etablering av et nasjonalt helsearkiv på Tynset er et godt eksempel på hvordan statlig etableringspolitikk kan styrke distriktene.

Utvalget vil fremme en rekke tiltak for å snu den negative utviklingen den blå-blå regjeringen har bidratt til. Vi mener bl.a. fylkeskommunenes rolle som utviklingsaktør må gjenopprettes ved at bevilgningene til regional utvikling må dobles i forhold til statsbudsjettets rammer for 2017.  Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift må ikke svekkes når avtalen med EU skal reforhandles i 2020. Utvalget viser til at gode samferdselsløsninger er avgjørende for å sikre et aktivt næringsliv i hele landet. Målet er sjølsagt at Senterpartiets forslag i behandlingen av distrikts- og regionalpolitikken til våren fører til at Stortingets konklusjoner er nærmere vårt ta hele Norge i bruk  enn regjeringens bærekraftige byer.

Stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet (tlf. 997 27 978)