Meny
Bli medlem

Satsing på miljøpakke Trondheim

Sist endret: 27.09.2020
-Trondheim skal få et enda tryggere, mer effektivt og miljøvennlig transportsystem, med redusert biltrafikk, styrket kollektivtransport og bedre forhold for syklister og gående, sier samferdselsminister Marit Arnstad.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad i forbindelse med et forslag om delvis bompengefinansiering av trinn 2 for Miljøpakke Trondheim. Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Trinn 2 betyr i hovedsak en videreføring og utviding fra trinn 1. Miljøpakken omfatter blant annet utbygging av et avlastende hovedvegsystem rundt Trondheim og for E6 sør for byen. I tillegg kommer tiltak for å legge til rette for kollektivtransport, gående og syklende, samt bedring av trafikksikkerhet og miljø.

- Resultatene fra Miljøpakke Trondheim hittil er vellykket, med 10 prosent reduksjon i biltrafikken og 40 prosent vekst i kollektivtrafikken. Tiltakene i trinn 2 gir en balansert avveining mellom nødvendig vegbygging og styrking av miljøvennlig transport. Bompengeordningen utvides med flere bomstasjoner. Dette er tiltak som begrenser biltrafikken og som samtidig øker inntekter for å finansiere utbygging av et mer miljøvennlig og effektivt transportsystem, sier samferdselsministeren.

Etter at det nye bompengeopplegget har vært i drift i ett år, skal det gjennomføres en evaluering for å vurdere om bompengeinnkrevingen og bruken av bompengemidlene er innrettet slik at det samsvarar med nytteprinsippet. Dette gjelder blant annet særlig forholdet mellom Trondheim og omliggende kommuner.

Miljøpakke Trondheim er et samarbeid, med økonomiske bidrag fra staten, Sør-Trøndelag fylkeskommene og Trondheim kommune, i tillegg til bidrag i form av bompenger.

Vegprosjekter

Utbygging E6 Jaktøya – Tonstad og riksveg 706 Sluppen – Stavne inngår i Miljøpakke Trondheim, og er prioritert med til sammen vel 1,6 milliarder kroner i statlige midler i Nasjonal transportplan 2014-2023 til delfinansiering av prosjektene. I tillegg kommer tiltak for trafikksikkerhet, miljø og kollektivrafikk. Det er også aktuelt med statlige midler fra ”Belønningsordningen for bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk i byområdene” og fra den nye ordningen ”Helhetlige bymiljøavtaler.”


Tiltak for kollektivtrafikken

Miljøpakke Trondheim trinn 2 betyr at arbeidet med å fjerne flaskehalser for kollektivtrafikken vil bli videreført, blant annet ved å etablere kollektivfelt og oppgradere dagens knutepunkter og holdeplasser med universell utforming og bedre trafikkinformasjon. Ombygging av Elgeseter til kollektivgate med høg standard inngår også i tiltakene. Det er dessuten lagt opp til å fornye trikketraseen mellom St. Olavs gate og Ila.

Deler av bompengeinntektene skal gå til drift av lokal kollektivtransport. Midlene skal være et supplement til den ordinære innsatsen over fylkeskommunens budsjett. Det blir derfor lagt til grunn at fylkeskommunenes bevilgninger til kollektivtrafikken blir holdt på minst samme nivå som i dag. Bompengene til drift av kollektivtransporten i Trondheim skal etter planen nyttes til å utvide busstilbudet og til å finansiere en videreføring av allerede gjennomførte takstreduksjoner.


Flere bomstasjoner

Det er planlagt 16 nye bomstasjoner i tillegg til dagens sju. Alle bomstasjonene får innkreving hele døgnet og i begge retninger. Ordningen med høyere takster i rushtiden skal videreføres.

Flere opplysninger:

Prop. 172 S (2012-2013) Finansiering av Miljøpakke Trondheim trinn 2