Meny
Bli medlem

- Senterpartiet ivaretar norske interesser og ressurser

Sist endret: 27.09.2020
- Vi legger nå fram et mer ideologisk og verdirettet program enn tidligere. Det betyr at samfunnet må styres og forvaltes til det beste for kommende generasjoner, sier programkomiteens leder Trygve Slagsvold Vedum.

- Kortsiktige løsninger kan få langvarige konsekvenser, og noen kan til og med være irreversible, som hjemfall og jordvern. Programforslaget er tydelig på hva vi mener er viktige verdier for Norge framover. Det handler om langsiktig og fornuftig forvaltning, desentralisering, folkestyre, geografisk og sosial fordeling og å ta hele Norge i bruk. Dette uttrykkes ved partiets hovedsaker for stortingsvalget 2013: Samferdsel, eldre og miljø, fortsetter han.

Langsiktig og fornuftig forvaltning er en grønn tråd gjennom partiets politikk. Ressursene skal høstes på en måte som ikke forringer mulighetene til framtidige generasjoner.

- Programkomiteen vil ha større lokalt ansvar for vern. Vi mener at lokalbefolkningen er de beste forvalterne av naturen og vil gi de større innflytelse over verneområdet. Det må sikres forutsigbare rammer for lokalbefolkningen og deres næringsvirksomhet, sier Vedum.

Folkestyre er viktig for å skape fellesgoder og bekjempe felles problemer. Nærhet, likeverd og korte avstander mellom de som fatter beslutninger og de som berøres av dem er viktig slik at flest mulig kan delta i samfunnsutformingen. Dette gjelder nasjonalt som internasjonalt.

- Vi vil ha en ny valgordning som gir velgerne større direkte innflytelse over hvilke personer som skal representere dem på Stortinget, sier han.

- I programforslaget tar vi til orde for et tettere samarbeid med Storbritannia i EU og EØS spørsmål. Camerons tale viser at dette er nødvendig og riktig da Cameron advarer mot at for mye makt er samlet i Brussel og overnasjonale organer, fortsetter Vedum.

Samfunnet skal bygges nedenfra. Vi ønsker levende lokalsamfunn over hele landet, de skaper gode fellesskap og felles identitet. Kommunen er rammen i alles liv gjennom blant annet barnehager, skoler og omsorg.

- Vi mener blant annet at det skal være rom for å prioritere å bruke mer tid med barna, sier Vedum og fortsetter: Vil vil videreføre den målrettede kontantstøtten. Det blir en spennende debatt på landsmøte om hvordan den fremtidige barnetrygden skal utformes.

Utjevning og rettferdig fordeling er en av grunnpilarene i vår norske velferdsstat. Mennesker som har like økonomiske og sosiale muligheter vil møtes på mange arenaer og danne fellesskap.

- Programkomiteen vil ha et uendret samlet skattenivå i neste stortingsperiode. Vi forslår omdisponeringer ved lettelser for lave inntekter, løft av innslagspunkt for formueskatt, avvikling av arveavgift og merverdiavgift på finansielle tjenester, sier Vedum.

Å ta hele Norge i bruk handler om å utnytte naturgitte og menneskelige ressurser i hele landet.

- Senterpartiet er samferdselspartiet og ved en sterk satsing på vei- og kollektivutbygging sikrer vi nødvendig næringsutvikling og bosetting i hele landet. - Senterpartiet vil ha økt matproduksjon i Norge. Det handler om å gi landbrukets utøvere økte inntektsmuligheter og utjevne inntektsforskjellene, sier Vedum.

- Senterpartiets nye program viser bredden i politikken vår. Vi har et større ideologisk potensiale enn vi tidligere har tatt ut. - Jeg tror mange velgere er enig med oss i grunnverdier og hvilket samfunn vi ønsker, sier Vedum.

- Høstens høring i Senterpartiet har vært et stort politisk verksted hvor over 300 lokallag, mange enkeltmedlemmer og alle fylkeslagene har vært involvert. Vi har fått mange gode innspill og partiet har gjort en solid jobb med å bruke ideologien til å skape gode praktiske løsninger på de store samfunnsutfordringene, avslutter Vedum.

Programmet skal vedtas på landsmøtet i Loen 5. – 7. april. Utkastet blir nå sendt ut i partiorganisasjonen, og det er frist 5. mars for landsmøtedelegater og fylkeslag å sende inn endringsforslag som det vil bli votert over på landsmøte. Sentralstyret innstiller på endringsforslagene til landsmøte.