Meny
Bli medlem

Senterpartiet ønsker mer lokaldemokrati og desentralisering av makt

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Sp vil at alle avgjørelser som krever politisk skjønn skal avgjøres av politikere, og vi vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå, sier landsstyret i partiet i en uttalelse.

Uttale vedtatt av Senterpartiets landsstyremøte 17. november 2014:

Senterpartiet ønsker mer lokaldemokrati og desentralisering av makt

Senterpartiet vil utfordre Regjeringen til å gjennomføre egen politikk på de områdene vi mener er til beste for lokaldemokratiet og folk flest.

Direktoratene og Fylkesmannen representerer en fare for lokaldemokratiet gjennom omfattende overprøving av vedtak fattet i landets kommunestyrer, spesielt når det gjelder arealsaker. Alt for ofte har vi opplevd at saksbehandlere i direktorat eller hos fylkesmannen opphever kommunestyrevedtak med et pennestrøk.

Senterpartiet er trygg på at en reform for å gi kommunestyrene mer reell beslutningsmyndighet vil bidra betydelig til å forenkle Norge, øke hastighetene på plan og utbyggingsprosessene og redusere et allerede for omfattende byråkrati. Senterpartiet vil at alle avgjørelser som krever politisk skjønn skal avgjøres av politikere, og vi vil flytte oppgaver fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Fylkeskommunene må derfor få en mer overordnet rolle i arealpolitikken, blant annet for å ivareta jordvernet. Dette må kombineres med en styrking av det nasjonale jordvernet gjennom strengere nasjonal lovgivning slik at våre begrensede og verdifulle matjordressurser får et like sterkt vern som andre uerstattelige miljø og naturverdier.

Vi registrerer at Regjeringen i sin regjeringserklæring er tydelig på at Fylkesmannens kompetanse skal begrenses til legalitetskontroll og klagebehandling. Vi har lest Sundvollen erklæringen med stor interesse, og vil trekke frem følgende: «Regjeringen vil derfor legge til rette for mer lokal tilpasning av arealpolitikken. Fylkesmannens adgang til å overprøve folkevalgtes skjønn reduseres ved at muligheten til å overprøve kommunale vedtak begrenses til legalitetskontroll og klagebehandling. (…) Sette klarere grenser for forvaltningens adgang til å treffe skjønnsmessige vedtak.» Nå er det imidlertid viktig å få satt formuleringer på dette ut i livet.