Meny
Bli medlem

Senterpartiet satser på både fortid og framtid

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Senterpartiets alternative statsbudsjett gir 113 millioner mer til kommunene i Vestfold i 2015, enn regjeringen foreslår. Vestfold Senterparti vil hevde dette er et framtidsretta og mer rettferdig budsjett som tar vare på fortiden med blant annet kulturminnevern, og satser på framtiden med miljøvennlige løsninger og folkehelse.
  • Vestfold får 5,5 millioner kroner mer til regional utvikling og 6,8 millioner kroner mer til fylkesveier enn med regjerings opplegg. I tillegg økes tilskuddet til bolystprogrammet og videreføring av «Boligetablering i distriktene» med 60 millioner totalt, samt at verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker styrkes med 20 millioner.

  • Senterpartiet foreslår å styrke sykehusene med 800 mill. kroner utover regjeringens opplegg. Av dette går 409 millioner kroner til Helse Sør-Øst.

  • Doblet pott for tilskudd til arkeologiske utgravninger på 5 millioner vil gi store utslag for et "arkeologi-tungt" fylke som Vestfold.

  • Styrking av Riksantikvarens tilskuddsordning til bygninger og anlegg fra middelalderen med 10 millioner ekstra. Satsingen inkluderer et nytt bevaringsprogram for særlig viktige middelalderkirker i stein. I Vestfold har vi flere steinkirker fra middelalderen, blant annet Sem, Hof, Hedrum, Hem og Borre kirker, som enten i 2015 eller senere vil kunne komme inn under ordningen.

  • Senterpartiet satser på dagpendlerne ved å la alle dagpendlere få trekke fra 1,60 kr per km når de beregner skattefradrag for arbeidsreise uansett reiselengde. I tillegg settes det av penger til handlingsplan for innfartsparkering til blant annet Oslo.

  • Miljøvennlig transportgrep styrkes kraftig med 870 millioner, der kollektivtrafikk, bymiljø og gang- og sykkelveier prioriteres.

  • Når det gjelder ungdom vil ikke Senterpartiet godta behovsprøving av stipend for elever på videregående skoler.

Når det gjelder inntektssiden i Senterpartiets budsjett blir dette, sammen med resten av budsjettet lagt fram på landsstyremøtet mandag 17. november. Senterpartiet vil holde fast på skattenivået frå 2013, med unntak av at vi ikke gjeninnfører arveskatten. Innenfor skattenivået for 2013 omfordeler Sp mye, for å oppnå bedre fordeling, blant annet ved skattelette til de som tjener minst i stedet for til de som tjener mest!

Vestfold

 

 

 

Kommune

Frie inntekter 2015, regjeringens forslag

Frie inntekter 2015 + rus/psykr - Sps alt.bud

Økning i inntekt – Sp

0701 Horten

1 262 339

1 274 666

12 327

0702 Holmestrand

486 202

490 950

4 748

0704 Tønsberg

1 963 098

1 982 268

19 170

0706 Sandefjord

2 143 820

2 164 755

20 935

0709 Larvik

2 072 468

2 092 706

20 238

0711 Svelvik

309 276

312 296

3 020

0713 Sande

439 621

443 914

4 293

0714 Hof

169 174

170 826

1 652

0716 Re

456 108

460 562

4 454

0719 Andebu

282 508

285 267

2 759

0720 Stokke

534 767

539 989

5 222

0722 Nøtterøy

1 044 607

1 054 808

10 201

0723 Tjøme

236 549

238 859

2 310

0728 Lardal

135 627

136 952

1 325

 

 

 

112 654