Meny

Senterpartiet velger fisk framfor olje

Sist endret: 16 03 2017

I et leserinnlegg konkluderer politisk nestleder Tor Andersen slik: De som vil ha konsekvensutredning nå legger mer vekt på kortsiktig næringsutvikling enn en forsvarlig forvaltning av naturressursene.....

SENTERPARTIET VELGER FISK FRAMFOR OLJE

Ingen er vel i tvil om at det er olje og gassforekomstene i Nordsjøen og Norskehavet vi har utnytta de siste 40 årene som har vært bærebjelken i vår økonomi og som har gjort oss så ustyrtelig rik. Norge har flere ganger blitt kåret til verdens beste land å bo i. Det skal vi være stolte av.

Nordland Senterparti har imidlertid lenge uttrykt skepsis til utvinningstakten på norsk sokkel generelt, fordi den ”stresser” fastlandsøkonomien.

Konfliktene mellom olje og fiskerinæringen er store. Utafor våre områder er vel arealkonflikten på en smal sokkel, seismikken og faren som ligger i oljeutslipp det vi oppfatter som reelle trusler.

En annen grunn er et stadig økende kostnadspress i bransjen som gjør at marginene/ lønnsomheten blir mindre. Senterpartiet mener det er mange tegn på at oljeøkonomien ”stresser” fastlandsøkonomien på en negativ måte.

Senterpartiet ønsker en kunnskapsbasert og aktiv forvaltning av havområdene våre, innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Både fiskeri, havbruk, skipsfart, turisme og petroleumsaktivitet er viktige næringer, som vi vil bidra til å videreutvikle.

Den faglige kartleggingen av det marine miljøet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja bekrefter store naturverdier, og har identifisert nytt naturmangfold. Her finner vi noen av de mest verdifulle gyte- og oppvekstområdene for fisk i vår del av verden. De siste rapportene fra forskninga viser at så mye som 70 % av våre fiskeslag yngler utafor Lofoten og Vesterålen. Vi ha et nasjonalt og globalt ansvar for forvaltninga av viktige fiskeressurser og annet biologisk miljø knyttet til korallrev og lignende. Da kan vi ikke drive petroleumsaktivitet samtidig.

I et historisk perspektiv har vi utnytta fiskeressursene kommersielt i allefall i tusen år, sannsynligvis enda lengre tilbake. Det første skrevne om torsken er fra ca. 600 år e.kr. Inntektene fra tørrfisken, og etter hvert saltfisken(når saltet ble vanlig) har vært grunnlaget for bosetting, ikke bare for oss her nord, men for store deler av landet.

I tillegg til den biologiske rikdommen, finner vi også olje- og gassressurser. De store naturressursene må forvaltes slik at de bidrar til en langsiktig og bærekraftig verdiskaping i nord.

Senterpartiets politikk vil fortsatt bygge på føre var-prinsippet. I Senterpartiets stortingsvalgprogram som ble vedtatt på landsmøte i Loen for tre uker siden står følgende: 

Senterpartiet vil ikke åpne opp for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen (Nordland 6 og 7 og Troms 2), utenfor Senja og på Møreblokkene.

En konsekvens av dette standpunktet er at Senterpartiet ikke kan være med på å sette i gang en juridisk åpningsprosess av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, herunder konsekvensutredning.

Forskning og kunnskapsinnhenting er avgjørende for å sikre en god og forsvarlig forvaltning av områdene. Formålet med forvaltningsplanen er å avstemme mulighetene for verdiskaping på en framtidsrettet og bærekraftig måte, med hensyn til natur og miljø.

Konklusjon:

Senterpartiet setter forvalteransvaret i fokus. Senterpartiet ønsker ressurssparing fremfor finanssparing. Vi har god tid når det gjelder oljeleting. Sikkerhetstiltakene er ikke godt nok utviklet ennå, i tillegg til at letemetodene i dag slår uheldig ut for fiskeriene.

De som vil ha konsekvensutredning nå legger mer vekt på kortsiktig næringsutvikling enn en forsvarlig forvaltning av naturressursene etter vår mening selv om vi og ønsker utvikling i regionene.