Meny
Bli medlem

Senterpartiet vil foreslå 300 millioner kroner til flaskehalsutbedring av fylkesvegnettet

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Senterpartiet mener at vi må satse mer på skogen, og vil derfor foreslå 300 millioner i statsbudsjettet for 2016 til utbedringer av flaskehalser i veinettet som hindrer en effektiv tømmertransport. Dette er et viktig tiltak for bedre å utnytte skogen som en unik ressurs som gir store muligheter, både for klimaet, for verdiskapingen og for distriktsutvikling.Vogntog med 24 meter lengde og 60 tonn totalvekt må på sikt kunne brukes på hele det offentlige veinettet. Skognæringa har tatt initiativ til en støtteordning for å fjerne flaskehalser på fylkeskommunale og kommunale veier.

Senterpartiet foreslo tilsvarende satsing også for 2015, og vil nå utfordre de andre partiene på Stortinget til å støtte forslaget slik at vi kan få bedre veier og utnytte skogens ressurser mer effektivt.

Skogen er ved siden av hav den viktigste kilden til å binde karbon. I Norge binder skogen omtrent halvparten av CO2-utslippene, 25-30 mill. tonn CO2 årlig. I tillegg til å ha en positiv effekt på klimaet vi økt bruk av skog i klimaøyemed også bidra til sysselsetting, næringsutvikling og muligheter for eksport av teknologi.

Skog gir store muligheter for verdiskaping i hele Norge. Biodrivstoff er en mulighet, og å bruke mer tre til byggematerialer vil være et svært viktig næringstiltak. Bruk av tre gir ny verdiskaping, lavere utslipp og spennende bygninger.

At skogen er en del av klimaløsningen er hevet over enhver tvil. Ambisjonene vedtok Stortinget i klimaforliket. Satses det ikke påskogen, så vil både klimamålene og skogen råtne på rot.

Gjennom tiltakspakken for skognæringen i 2013 ble det satt av penger til fjerning av flaskehalser for tømmervogntog på riksvegnettet. Nå er i praksis alle flaskehalser i riksvegnettet fjernet på Østlandet, Trøndelag og på Sørlandet (Statens vegvesen Øst, Midt og Sør).