Meny
Bli medlem

Senterpartiet vil gi idrettslag full refusjon av momsutgifter

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet mener det er urimelig at idrettslagene straffes økonomisk gjennom avkortning i momsrefusjonen som følge av at bevilgningen er for liten, sier parlamentarisk leder for Senterpartiet, Marit Arnstad.

Arnstad har i dag fremmet et representantforslag om å endre dagens momsrefusjonsordning slik at den sikrer idrettslagene full refusjon.

-Det et fortsatt et stort behov for idrettsanlegg over hele landet. I 2014 kom det inn godkjente søknader om merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg på om lag 114 mill. kroner. Med en bevilgning på ca. 66 mill. kroner gir dette en innvilgelse på kun ca. 57 pst. -En underfinansiert rammestyrt ordning oppleves som urettferdig og vilkårlig. Senterpartiet mener at idrettslag og klubber tar et stort samfunnsansvar ved å påta seg å bygge idrettsanlegg, sier Arnstad.

Underdekning i anleggskapasiteten tilsier at det er bra at flere idrettslag nå har realisert sine byggeplaner og søker om refusjon. Mange idrettslag og klubber er i prosess med å søke om spillemidler og skaffe til veie finansiering for tiltrengte anlegg.  For idrettslagene er det viktig med forutsigbarhet.

-Det oppleves urettferdig at de som fikk ferdigstilt sine anlegg i 2013 får full kompensasjon, mens det som bygges og ferdigstilles i 2014 og 2015 risikerer å få en stor avkortning i refusjonen, sier Arnstad. Det er urimelig at kommunene og kommersielle aktører får fullt fradrag for moms, mens idrettslag må betale moms. -Statens skal ikke profitere på dugnad og frivillig innsats, sier Arnstad.

I tillegg til å foreslå endringer i momsreglene for idrettslag, ber Senterpartiet regjeringen rydder opp i reglene for kommunenes momsrefusjon. - I flere kommuner er dugnadsarbeid fra f.eks. idrettslag viktig for å kunne realisere idrettsanlegg. Med Skattedirektoratets fortolkning av regelverket vil dugnadsarbeid straffes økonomisk ved at også kommunene vil få reduksjon i merverdiavgiftskompensasjonen. -Senterpartiet mener dette er urimelig og ber derfor regjeringen presisere regelverket slik at dugnadsinnsats og pengebidrag fra idrettslag ikke skal svekke økonomien i prosjektene, sier Arnstad.