Meny

Senterpartiets retning for Trøndelag

Sist endret: 16 03 2017
Følgende uttalelse ble vedtatt på årsmøtet fredag 10.02.2017

Senterpartiets retning for Trøndelag

1.Senterpartiets ambisjon for det nye Trøndelag fylke er et veldrevet fylke med gode tjenester for alle innbyggerne, uansett bosted.

2. Senterpartiet vil hegne om Trøndelags sentrale historiske posisjon i Norge og videreutvikle regionens tradisjoner som politisk verksted for en demokratisk samfunnsutvikling og rettferdig fordeling av samfunnets ressurser.

3. Senterpartiet vil forsvare og utvikle trønderhovedstaden Trondheims posisjon som senter for utdanning, vitenskap, kultur og innovasjon.

4. Senterpartiet vil legge vekt på at utdanningstilbudet i fylket er tilpasset lokalt næringsliv og gjør det mulig for ungdom å skaffe seg en utdannelse nært hjemstedet.

5. Senterpartiet vil gjennom utbygging av gode kommunikasjonsløsninger på bane, vei, sjø, nett og mobil, fjerne barrierer og redusere avstander mellom by og land. Gode kommunikasjonsløsninger er en forutsetning for regional utvikling. En elektrifisert jernbane  og dobbeltspor Trondheim – Stjørdal vil være ryggraden og bidra til fleksible løsninger for tilførsel til ferdselsårene. Rammetilskuddene til fylkesveiene skal økes slik at vi er i stand til å holde et forsvarlig nivå på drift og vedlikehold og opprettholde vegkapitalen. Bilbruk skal ikke hindres eller gjøres uforholdsmessig kostbart der kollektive tilbud ikke finnes.

6. Senterpartiet vil gjennom vår kulturpolitikk arbeide for at flere kunstnere får mulighet til å bosette seg og ha sitt daglige virke i regionen.

7. Senterpartiet vil arbeide for at statlige oppgaver som kan desentraliseres overføres til regionnivået. Samling av trøndelagsfylkene skal gjøre det mulig å demme opp for en stadig sterkere sentralisering av makt og ressurser.

8. Senterpartiet vil legge til rette for utvikling av vareproduserende næringer som landbruk, skogbruk, oppdrett og industri slik at det kan skapes vekst i økonomien og ringvirkninger for hele samfunnet.

9. Senterpartiet vil forvalte fylkets naturressurser på en trygg og bærekraftig måte. Senterpartiets politikk bygger på bevaring gjennom bruk, klare forvaltningsmål og hver enkelt innbyggers personlige ansvar for å ta vare på sitt miljø.

10. Senterpartiet mener at utviklingen av det sivile samfunnet er viktig for bevaring av folkestyret. Vi vil støtte interesseorganisasjoner og organisasjoner som fremmer frivillighet innen alle sektorer inkludert idrett og amatørkultur.

11. Senterpartiet vil arbeide aktivt for at det nye Trøndelag legger til rette for nasjonale kulturinvesteringer. Flere regionale kulturinstitusjoner som for eksempel Nordenfjeldske kunstmuseum og Trondheim kunstmuseum er i dag preget av dårlige lokaler, liten plass og klart behov for nybygg.

12. Senterpartiet har som mål at det skal være lett å etablere næringsvirksomhet i alle kommuner. I arbeidet med å nå dette målet, må fylket samarbeide nært med kommuner og næringsliv for å legge til rette tilstrekkelige og tjenlige næringsarealer.

13. Regionale utviklingsmidler er viktig for utvikling av Trøndelag. Senterpartiet vil arbeide for en solid økning av regionale utviklingsmidler slik at hele Trøndelag kan utvikles basert på de ressursene fylket har. Penger må brukes for å støtte bedriftsrettede tiltak, kommunale næringsfond og andre strategiske næringssatsinger som bredbåndsutbygging, næringshager og programmer rettet mot marin sektor, reiseliv, kulturnæringer, fornybar energi og lokal mat.  Senterpartiet vil at en større andel av de statlige midlene til næringsutvikling og regional utvikling skal forvaltes av fylkesnivået

14. Senterpartiet vil arbeide for en effektiv forvaltning og drift av fylkets oppgaver slik at penger kan frigjøres og brukes til å levere gode tjenester til befolkningen. Målet er å utvikle Trøndelag til et enda bedre sted for arbeid og livsutfoldelse.