Meny
Bli medlem

Senterpartiets strategi for eierskap

Sist endret: 27.09.2020
Privat eierskap er og skal være hovedregelen i norsk næringsliv. Sp mener det ikke er en motsetning mellom privat eierskap og offentlig eierskap. Sp mener at statlig eierskap skal kunne begrunnes ut fra ønsket om å sikre nasjonalt eierskap til viktige norske selskaper, står det i et notat som ble behandlet på Sps landsstyremøte.

Senterpartiets landsstyremøte, samlet til møte på Gardermoen 17. november 2014, har behandlet notat om Senterpartiets strategi for eierskap, og gjort følgjande vedtak:

«Landsstyrets debatt og innspill tas med i den videre behandlingen av dokumentet i sentralstyret og stortingsgruppa.»

 

Senterpartiets strategi for eierskap

 

1. Innledning

Privat eierskap er og skal være hovedregelen i norsk næringsliv. Senterpartiet mener det ikke er en motsetning mellom privat eierskap og offentlig eierskap. Senterpartiet mener at statlig eierskap skal kunne begrunnes ut fra ønsket om å sikre nasjonalt eierskap til viktige norske selskaper.

Senterpartiet mener at eierskapspolitikken må sees i lys av at Norge alt er en stor investor på utenlandske børser. Nedsalg i norske selskaper vil ikke bidra til å finansiere reformer i Norge, men vil kun bidra til økt overskudd i statsbudsjettet og økte overføringer til Statens Pensjonsfond Utland. Dette fondet er på i overkant av 5000 milliarder kroner og har eierandeler i rundt 8000 selskaper i hele verden.

Dette notatet tar for seg noen føringer for Senterpartiets eierskapspolitikk.

 

2. Mål for eierskapspolitikken

Senterpartiet har følgende mål for eierskapspolitikken:

- Sikre nasjonalt eierskap til naturressursene.

- Sikre nasjonalt eierskap til viktig infrastruktur.

- Sikre at kompetansemiljøer består i Norge.

- Staten som eier skal bidra til å sikre og skape nye verdier i Norge.

- Sikre høy avkastning på statens kapital også gjennom investeringer i Norge.

Staten opptrer i dag i all hovedsak som en finansiell eier. Senterpartiet mener staten i større grad må ha en industriell tilnærming til eierskapet.

Statlig eierskap er en sentral del av en aktiv næringspolitikk. Staten skal være en langsiktig og ryddig eier.

 

 

 

 

3. Et nytt industrielt eierskap

Senterpartiet mener kapitalen fra salg av statlige virksomheter som Entra og Cermaq må gå til nytt statlig eierskap i Norge. Målet må være at staten kan opptre som langsiktig eier sammen med private for å bygge opp ny verdiskaping i Norge. Eierskapet legges til et nytt statlig investeringsselskap. Eierskapet i investeringsselskapet må forvaltes med både et finansielt og industrielt formål. Et slikt eierinstrument må utredes og vurderes nærmere.

 

4. Organiseringen av statens eierskap

Senterpartiet mener det er viktig at ikke eierskapet på statens hånd konsentreres i Nærings- og fiskeridepartementet. Vi mener derfor at eierskapet til statens selskaper i størst mulig grad må legges til de ulike fagdepartementer. Det vil for eksempel si at eierskapet til Statkraft flyttes til Olje- og Energidepartementet og at eierskapet til Flytoget flyttes til Samferdselsdepartementet.

Stortinget bør involveres tettere i det statlige eierskapet gjennom en årlig eierskapsredegjørelse i Stortinget. Det legges frem eierskapsmeldinger hvert andre år som omtaler statens eierskap både i Norge og i utlandet.

 

5. Hva skal staten eie?

Det er ikke et mål for Senterpartiet at staten skal eie verken mer eller mindre enn i dag. Vi har en praktisk tilnærming til dette spørsmålet. Det er hvilke hensyn som det statlige eierskap skal ivareta som avgjør omfanget av eierskapet.

Hensynet til fremtidig avkastning kan på selvstendig grunnlag begrunne statlig eierskap. Forvaltningen av selskapene der kun hensynet til avkastning begrunner eierskapet legges til det nye investeringsselskapet.

 

6. Prinsipper for statlig eierskap

Senterpartiet mener staten må opptre som en tydeligere eier både i hel- og deleide selskaper. Stortinget bør fastsette få, men tydelige mål for den statlige eierskapsoppfølgingen.

Statlig eierskap er et virkemiddel som skal brukes i klima- og miljøpolitikken.

Det statlige eierskapet skal anvendes for å sikre nasjonal kontroll med naturressursene, infrastruktur og for å ivareta beredskapshensyn.

 

7. Lederlønninger

Senterpartiet mener at ledere i statlig eide selskaper skal ha konkurransedyktig lønn, men ikke være lønnsledende. Lønningene skal ikke på noen måte være prestasjons- eller resultatbaserte.

Det innføres klare begrensninger for hvilke pensjonsavtaler som kan inngås.

Det skal være full åpenhet om lønnen til de 20 % høyest lønnede i alle selskaper der staten er majoritetseier.

 

8. De enkelte selskaper

Vår selskapslovgivning har eierterskler ved 10 %, 34 %, 50 % og 76 % og 90 % eierskap. Senterpartiet mener en dynamisk eierskapsforvaltning forutsetter at staten legger seg noe i overkant av disse tersklene.

8.1 SAS

Senterpartiet støtter at SAS selges. Det må primært søkes å åpne en industriell løsning for selskapet.

8.2 Ambita AS

Staten selger seg ned til 60 % eierskap. Det gis fullmakt til nedsalg til 50 %.

8.3 Flytoget:

Senterpartiet mener at Flytoget skal beholdes som et 100 % statlig eiet selskap. Selskapet skal behandles eiermessig likt som NSB.

8.4 Baneservice AS

Det gis fullmakt til nedsalg til 50,1 % statlig eierskap. Selskapet besitter kritisk kompetanse for norsk jernbane og defineres som et kategori 3 selskap.

8.5 Mesta AS

Det foreligger i dag fullmakt til salg av Mesta AS. Denne videreføres.

8.6 Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

Staten beholder sin eierandel på 34 % og selskapet plasseres i kategori 2.

8.7 Aker Kværner Holding AS

Det foreligger her en aksjonæravtale med Aker ASA.

8.8 DNB ASA

Det gis fullmakt til å kjøpe seg opp fra 34 % til 49 %.

8.9 Telenor:

Staten eier i dag 53,97 %. For å sikre nasjonal kontroll med kritisk infrastruktur kjøper staten seg opp til 67 %.

På sikt kan en aktuell løsning bli å skille ut Telenor Norge som et selvstendig selskap.

8.10 Kongsberg Gruppen:

Staten eier i dag 50,001 %. Det gis fullmakt til oppkjøp til 68 % og det gjøres oppkjøp til 60 %.

8.11 Nammo AS

Staten bør ha flertall av aksjene i selskapet.

8.12 Norsk Hydro ASA

Staten eier i dag 34,26 %. Det gis fullmakt til oppkjøp til 49 %. Eierskapet bør økes til 40 %.

8.13 Statoil ASA

Staten beholder et 2/3 eierskap.

8.14 Yara International ASA

Staten eier i dag 36,21 %. Det gis fullmakt til oppkjøp til 49 %. Staten kjøper seg opp til 40 %.

8.15 Statskog SF

Staten eier i dag 100 %. Regjeringen legger opp til en prosess med privatisering av Statskog. Senterpartiet går mot dette. Senterpartiet støtter et arronderingssalg for å styrke det private eierskapet. Senterpartiet går også mot å oppheve konsesjonsloven. For å sikre endringer i eiendomsstrukturen går Senterpartiet inn for å fjerne gevinstbeskatningen ved omsetning av landbrukseiendommer.

8.16 Investinor AS

Det foretas en evaluering og endringer av Investinor AS med sikte på å gjøre det til et mer effektivt virkemiddel for økt verdiskaping.