Meny
Bli medlem

Sentralisering løser ikke politiets utfordringer

Sist endret: 27.09.2020
Et av de store temaene for et nytt Storting vil bli hvordan politiet skal organiseres i årene framover. Den såkalte politianalysen anbefalte tidligere i sommer store endringer i organiseringen av politiet.

Det er bra at vi nå får en debatt om hva slags politi vi ønsker. Senterpartiet er åpen for endringer, men vi går imot den massive nedleggingen av politidistrikt og lensmannskontor som foreslås i politianalysen.

Slik forslaget nå ligger framstår det som en massiv overføring av ressurser fra lensmannskontor i distriktene til spesialiserte og store enheter i sentrale strøk. Det fins imidlertid ikke noe faglig grunnlag for å si at en så sterk sentralisering vil gi oss et bedre politi. Tvert imot, erfaringer fra våre naboland vil antagelig fortelle oss at sentralisering ikke har vært noen universalmedisin. Gjørvkommisjonens undersøkelser viste også at kommunikasjon mellom enhetene, uavhengig av enhetenes størrelse, var en stor utfordring. Det samme gjelder den økende byråkratiseringen internt som bidrar til å vri ressurser vekk fra operative enheter.

Debatten etter politianalysen bør ta utgangspunkt i hva som fungerer godt i norsk politi og politiets rolle som del av et bredt forebyggende lokalt arbeid.  Senterpartiet mener at lensmannskontorene de fleste steder fungerer som et godt nærpoliti med nettopp denne brede innfallsvinkelen til oppgavene.

Senterpartiet vil bygge videre på dagens lensmannskontor og utvikle disse. Forebygging, patruljering og etterforskning må skje i en desentralisert modell, men gjerne slik at man samhandler mer mellom kontorene, slik modellen i Nord-Trøndelag er utformet.  En halvering av antall lensmannskontor i Nord-Trøndelag fra 20 til 10 kontorer slik analysen foreslår, er helt uakseptabelt. 

Senterpartiet mener at antallet politidistrikt kan reduseres noe, men å gå fra 27 til 6 er ikke klok politikk. Vi vil ha 19 politidistrikt, ett i hvert fylke og opprettholde Nord-Trøndelag politidistrikt som eget politidistrikt.

Senterpartiet tror det er lite for samfunnet å spare på å overføre de såkalt sivile oppgavene til andre instanser enn politiet. Samfunnet må uansett dekke kostnadene for utstedelse av pass enten det er politiet eller andre som utfører denne oppgaven.

Politianalysen bommer når man tror at politiets utfordringer først og fremst løses ved å angripe struktur. Sentralisering alene løser ingenting. Spørsmålet om hva som vil bidra til et bedre, nærere og et mer effektivt politi over hele landet fortjener en bred tilnærming når saken skal diskuteres videre i regjering og Storting.

 

Marit Arnstad

1.kandidat Stortingsvalget

Senterpartiet i Nord-Trøndelag