Meny
Bli medlem

Skien Sp - svar til klimavalgalliansen

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Svar på de spørsmål Klimavalgalliansen i Grenland har stilt de politiske partiene i Grenland

 

Klimavalgalliansen sendte for en stund siden ut noen spørsmål som de ønsket svar på fra de politiske partiene i Grenland. Dette er de svar de fikk fra Skien Senterparti.  

Vil ditt parti støtte en videre utredning av bybaneprosjektet i fase 2 av bypakka?

Bybaneprosjektet er ett av de spennende tiltaka som Bypakka prosjektet i en tidlig fase presenterte. Skien Sp ser mange positive miljø og klima effekter i bybaneprosjektet og vil i fase 2 av Bypakka prioritere og avsette midler til videre utredning. 

Støtter ditt parti en arealplanlegging som styrker bysentrene og bygger opp under viktige kollektivlinjer, herunder bybanen?

Definitivt, gjennom Skien kommune sin nylige vedtatte arealplan ble dette tydelig understreket fra Skien Sp. Dessverre var det et litt underlig flertall bestående av AP, V, KRF, Høyre og FRP, som både gikk inn for boligbygging på «Dalene tomta» og ytterligere utbygging på dyrkamark ved Hoppestad. Begge disse områdene vil etter vår oppfatning ikke styrke bysentrene eller kollektivlinjer herunder bybanen..

En firefelts motorveg gjennom Grenland, for det meste i tunnel, er kostnadsberegnet til
7 mrd. kr.  Mener ditt parti at dette er en riktig miljø- og klimavennlig investering?

God kommunikasjon for veitrafikken er for mange også viktig spesielt for næringstrafikk som er avhenge av raske transportårer. Skien Sp ønsker å bidra til å se på løsninger som innebærer at veitrafikken også kommer seg raskere gjennom Grenland, MEN en firefelts motorvei i tunell er helt utelukket fra vår side.

Hvordan vil ditt parti styrke næringslivet og samtidig sikre en grønn profil?

Aktivt satse på tilrettelegging for etablering av grønne bedrifter, utbygging av miljøvennlige transportårer for jernbane, tilrettelegge for klima og miljøvennlig infrastruktur for energi som eks sol og biovarme. Benytte FOU midler lokalt fra eks. Skagerak energi for å utvikle klima og miljøvennlige produkter. Næringsstedene i kommunen skal ha god offentlig kommunikasjon for buss.

 Er ditt parti for eller mot søndagsåpne butikker?

NEI, av mange grunner og klima og miljø er et av de viktigste.

Hva vil ditt parti gjøre for en mer klimavennlig energibruk?

Som nevnt over. Større satsing på alternative energiformer som sol, bio, vind. Tilrettelegge for større EL bil bruk, få på plass flere ladestasjoner og ikke minst sørge for at gang og sykkelveier blir bygget og holdt ved like.

Er kommunene klare for utfasing av fossil oljefyring i egne bygg innen 2018?

Med full satsing på EPC kontrakter i alle offentlige / kommunale bygg (best i Norge ) så er Skien allerede i havn. De øvrige kommunene bør igangsette dette arbeidet umiddelbart.

Stortinget har allerede trukket oljefondet ut av de største kullselskapene. Er ditt parti villig til å påvirke kommunene til å divestere (trekke ut) fondsmidler fra fossil virksomhet, og investere i grønne fond, fornybar teknologi og grønt næringsliv?

Ja Skien Sp vil at vårt etiske reglement for slike investeringer følger strategien fra oljefondet.

Hva vil ditt parti prioritere?

Større fokus på grønn teknologi og grønne fond.

Hvordan ser ditt parti på spørsmålet om miljøsertifisering i kommunal virksomhet?

Vårt program for 2016-2019 sier at alle kommunale bygg skal være miljøsertifisert innen 2017

Hvordan vil ditt parti legge opp til klimavennlig og helsefremmende matforbruk?

I vårt program sier vi at 40 % av den maten som kjøpes / serveres på i kommunal sammenheng skal være økologisk innen 2020. Fokus på sunn og næringsriktig mat skal prioriteres i barnehagen / skolen.  Stort fokus mot kasting av mat.

Klimaet er i endring med alle de utfordringer dette har påført mange kommuner de siste årene. Selv om vi kutter utslippene av klimagasser, må vi tilpasse oss uungåelige klimaendringer som et resultat av akkumulerte klimagassene i atmosfæren.

Hvordan vil dette påvirke din kommune, og hvilke tiltak er det viktig å komme i gang med?

I Skien er vi heldige med at flom, jordras osv. forekommer sjeldent, men vi ser at de siste åra har vi hatt noen situasjoner spesielt langs elva som har blitt utsatt for store påkjenninger pga mye nedbør over kort tid.  Skien kommune må lage sin egen beredskapsplan hvor arealer som kan være utsatt kartlegges grundig. Videre er det viktig at vi indrere så mye som mulig regnvann i å renne ut i elva. Skien Sp er opptatt av at vi i større grad igangsetter tiltak som eks. «grønne tak» og at vi opparbeider grøntarealer i bykjernen som hindrer at regnvann kommer ut i elva i store mengder. 

 

Med «klimavennlig» hilsen
Trond Ballestad
Skien Sp