Meny
Bli medlem

Skolebruksplan i Østfold

Sist endret: 27.09.2020 #Østfold
Målet for Senterpartiet er en skole for mestring, både faglig og sosialt. I tillegg skal elevene ha likeverdige muligheter uavhengig av geografi, sosial bakgrunn og individuelle forutsetninger. Skolebruksplan del 1 legger gode prinsipper til grunn og gir et godt rammeverk for jobben videre. Vi vil peke på noen momenter som er viktig for oss.

Skolenes størrelse
En slik sak skaper lett debatt om skolenes størrelse, særlig når det angis et tall som 2000 elever. Senterpartiet mener for store skoler kan ha noen ulemper, for eksempel viser internasjonale undersøkelser at koblingen mot lokalsamfunnet kan bli svakere når skolen blir for stor. Dette er et aspekt som er viktig å ha med videre, for koblingen mot lokalsamfunnet er en viktig suksessfaktor. Samtidig kan større skoler gi noen fordeler når det gjelder bl.a. tilbudet til programfag, fordi et større elevgrunnlag kan gi rom for flere valgmuligheter. Til syvende og sist er det ikke skolens størrelse i seg selv som betyr mest, men hvordan skolen er organisert. Uansett hvilken størrelse skolene våre skal ha i fremtiden, må de organiseres slik at de både ivaretar tilhørighet, arbeidsvilkår for elever og lærere, faglig bredde og kobling mot lokalsamfunnet.

Lokalisering av skolene
Skolelokalisering blir også naturlig et stort tema. Nå tar vi stilling til prinsippene, så vi har mulighet til å løfte blikket. En viktig føring er at skolene primært skal ligge i sentrum. Det er flere fordeler knyttet til dette, både når det gjelder transport, kobling mot bymiljøet, muligheter til samarbeid med andre aktører og så videre. Derfor støtter Senterpartiet dette prinsippet. Samtidig vil vi understreke at det står «primært» i bysentrum. Noen fag krever større arealer, noen ganger kan det være fordel for en biologiklasse å ha kort vei til skog og utmark, og det kan være andre samarbeidspartnere utenfor bysentrum som det kan være lurt å være lokalisert i nærheten av. Det finnes også områder utenfor selve sentrum som har gode transportløsninger, der utelukker vi ikke at skoler fortsatt kan være lokalisert utenfor selve bykjernen. Vi har jo for eksempel Kalnes som vi mener har en svært gunstig lokalisering, selv om den ikke ligger i bykjernen.
Disse konkrete tingene vil vi imidlertid få god mulighet til å drøfte nærmere når vi får del 2 av skolebruksplanen til behandling.

Spesialundervisning
Det siste jeg vil understreke er organiseringen av spesialundervisningen.  Her har administrasjonen også foretatt en god gjennomgang, noe som gir mulighet for enda bedre løsninger fremover. Dette er tatt opp i innstillingens pkt J. Her understrekes det at elever med rett til spesialundervisning skal spres jevnt på alle skoler. Dette er vel og bra, men vi mener det også bør understrekes at kvaliteten på tilbudet fortsatt vil være førende.
Vi støtter også at det bygges videre på de kompetansemiljøene vi er i ferd med å få, noe Senterpartiet har vært en pådriver for lenge. Listen over slike kompetansesentre trenger imidlertid ikke å være uttømmende, flere områder kan komme til senere.

Ut fra dette fremmer jeg følgende endringsforslag på vegne av Sp, Ap, Krf og SV:
Spesialundervisningstilbudene skal fordeles jevnt mellom alle skolene i fylket, men slik at skolens mulighet til å gi et kvalitativt godt tilbud faglig og sosialt legges til grunn. I tillegg legges det opp til kompetansesentra for enkelte elevgrupper, blant annet for multifunksjonshemmede, autister, psykisk syke, blinde/svaksynte og minoritetsspråklige.