Meny

Skolepartiet Senterpartiet

Sist endret: 16 03 2017

I morgendagens kunnskapssamfunn må det legges til rette for livslang læring hvor det gis påfyll av kunnskap og mulighet for videreutvikling livet gjennom. Vi ønsker at elever skal ha et godt skoletilbud, uansett hvor i landet de befinner seg - sterke fagmiljøer kan like gjerne finnes på Strønstad som i Bergen. Også næringslivet må på banen; et godt samarbeid mellom bedrift og skole er nøkkelen for å sikre den riktige kompetansen som trengs for å føre Norge videre.

 

Høsten 2013 står vi overfor et viktig valg; skal den sittende rød-grønne regjeringen få fire nye år, eller skal vi få et regjeringsskifte med Erna Solberg som statsminister. Høyre har de tidligere årene frontet seg selv som skolepartiet; svada. Høyres skolepolitikk beveger seg vekk fra kunnskapsbasert utdanningspolitikk og forskning. Derfor er høstene valg et valg for elevene; Høyre vil ha karakterer fra 5. klasse, obligatorisk eksamen i tiende klasse i matte, engelsk og norsk samt narkorazzia mot tilfeldige elever.

I morgendagens kunnskapssamfunn må det legges til rette for livslang læring hvor det gis påfyll av kunnskap og mulighet for videreutvikling livet gjennom. Vi ønsker at elever skal ha et godt skoletilbud, uansett hvor i landet de befinner seg - sterke fagmiljøer kan like gjerne finnes på Strønstad som i Bergen. Også næringslivet må på banen; et godt samarbeid mellom bedrift og skole er nøkkelen for å sikre den riktige kompetansen som trengs for å føre Norge videre.

Ikke alle elever har faglige forutsetninger til å gjennomføre et ordinært yrkesfagløp; vi vil derfor ha mer fleksibilitet i opplæringsløpet for yrkesfagprogram enn hva dagens 2+2 modell gir for å tilrettelegge bedre for den enkelte elev. Vi vil også gi flere elever tilbud om alternative opplæringsløp til hovedmodellen i dagens fagopplæring- fylkeskommunen må bli flinkere til å gi elevene mulighet til fleksible løp der en kommer raskt ut i praksis.

Frafall i videregående skole er et samfunnsproblem; forskning viser at sporene til frafallet er å finne allerede i grunnskolen. Noe av løsningen er å finne i en opplæring som oppleves mer relevant for yrkeslivet og en skole som gir alle mulighet til å føle mestring. Det er da ikke rom for Høyres skolepolitikk som blant annet innebærer karakterer fra 5. klasse med hensikt i å forberede elvene på virkeligheten som kommer på ungdomsskolen. -Dette er et tegn på at Høyre beveger seg vekk fra kunnskapsbasert utdanningspolitikk.

Høyre har også gått inn for nivådeling, hvor en rangerer elevene i klasser etter kunnskapsnivå. All statistikk viser at det gir minimalt utslag på karakteren, at det bare er de flinkeste elevene som drar nytte av det, og at det er læreren som virkelig betyr noe. -Vi tror at for å sikre god læringsutbytte hos elevene, trengs det lærere som er faglig og pedagogisk sterke og trygge i undervisningssituasjoner; vil derfor sikre at alle lærere har krav på jevnlig etter- og videreutdanning.

Elever som trives på skolen og som har gode helsevaner, oppnår bedre skolefaglige prestasjoner. God helse og et positivt selvbilde har betydning for elevens motivasjon, utholdenhet og læring. Opplæringsloven kapittel 9a presiserer at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Vi vil derfor øke fokuset på psykisk helse blant barn og unge og mener at rådgivertjenesten og skolehelsetjenesten må styrkes både i ungdoms- og videregåendeskole.

Faktum at Høyre er positiv til væpnede politi razzier mot tilfeldige skoleelever er bekymringsverdig. Det bryter ikke bare loven, men også personvernet til den enkelte elev og ransakelsen vil skje foran hele klassen. Det Høyre her gjør er å presse elevene ut på utrygg grunn som kan ødelegge resten av skolegangen. -Elvene er på skolen for å lære, ikke for å hjelpe politiet i kampen mot narkotika.

9. September 2013 er et valg for elevene; ønsker vi en regjering som vil jobbe for flere og bedre lærere, økt tilpasset opplæring og en skole hvor alle føler mestring, eller ønsker vi en skole som skaper forskjeller mellom sterke- og svake elever hvor væpnede politi razzier kan skje når som helst?