Meny
Bli medlem

Slipp frivillige organisasjoner til i helse- og omsorgssektoren

Sist endret: 16.03.2017 #Akershus#Akershus
Frivillige organisasjoner har gått foran i utvikling av gode helse- og omsorgstjenester i Norge. Innen eldreomsorg, rusomsorg, rehabilitering, behandlingstilbud til syke og i utviklingen av forebyggende helsetjenester, bygger mye av dagens offentlige tjenester på tilbud som frivillig sektor utviklet. Senterpartiet mener dette samarbeidet må føres videre og ikke bygges ned, slik situasjonen er i dag innenfor både de statlige og kommunalt styrte helse- og omsorgstjenestene.

I Akershus har tilbudene fra frivillige organisasjoner fortsatt en sentral plass, men konkurranseutsetting og tolking av anbudsreglement hindrer ofte bruk av de beste løsningene setter fra brukernes side.  Rustilbudet ved Håpets dør i Fetsund drevet av Frelsesarmeen, Feiringklinikken i Eidsvoll og Glitre i Nittedal drevet av Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Blindeforbundets rehabiliteringsenter i Hurdal, Sanitetsforeningens omsorgstilbud i Gjerdrum, er eksempler på viktige institusjoner og tiltak som ofte har måttet slite, og til dels tapt,  med å holde tilbudet oppe.  Eksemplene er flere.  Institusjonene i regi av frivillige og humanitære organisasjoner har sterk støtte i befolkningen, men sviktes av myndighetene.

Regjeringen og ideell sektor undertegnet høsten 2012 en samarbeidsavtale om leveranser av helse- og sosialtjenester.  Denne avtalen er en intensjonsavtale som ikke forplikter til konkret samarbeid.  Akershus Senterparti mener derfor avtalen bare er et første skritt som må følges opp gjennom tilbud på områder som rus, rehabilitering, barnevern, behandlende- og forebyggende helsetjenester. 

Akershus Senterparti mener det må legges til rette for større innslag av helse- og omsorgstilbudene fra frivillige organisasjoner gjennom:

  • Lengre avtaleperioder enn de 3 til 5 år som ligger i dagens anbudspraksis.
  • Forhandlingsbaserte avtaler om kvalitet og pris til erstatning for anbudsbaserte.
  • Avtaler som gir rom for samarbeid og partnerskap mellom leverandør og mottaker av tjenestene, f.eks mellom Sanitetskvinnene og en kommune om drift av omsorgstilbud.
  • Å gi frivillig sektor en sterkere rolle i gjennomføring av folkehelsetiltak.
  • At det etableres frivillighetssentraler i alle kommuner.