Meny

Sør- Trøndelag Senterparti sier Ja til Trøndelag!

Vedtatt resolusjon årsmøte 5 februar 2016: Senterpartiet sier ja til et samla Trøndelag, og vil støtte det videre arbeidet for sammenslåing av Nord og Sør-Trøndelag fylke.

I dette arbeidet må Senterpartiet spille en aktiv rolle i behandling av saken, både i Fylkesting og under behandling i Stortinget. Det er viktig for Senterpartiet, at man ser hele regionen under ett og i arbeidet med oppgavefordeling jobber for at Trøndelag får tilført nye oppgaver fra staten som gjør regionen bedre rustet til å utvikles til beste for innbyggerne. Det er en forutsetning for å styrke det regionale nivået at regionen får tilført nye oppgaver, ansvarsområder og ressurser.  Et samlet Trøndelag vil stå sterkere i den nasjonale kampen om ressurser og gi et bedre grunnlag for styring, utvikling og etablering av arbeidsplasser og tjenester i hele regionen.

Sør-Trøndelag Senterpartiet er for at en sammenslåing skal avgjøres gjennom en folkeavstemning og Sør-Trøndelag Senterparti vil fremme forslag om folkeavstemming i fylkestinget.

Vårt utgangspunkt er at regionale folkevalgte nivået er en styrke for distriktene og et viktig virkemiddel mot ytterligere sentralisering av oppgaver. På bakgrunn av dette mener Sør-Trøndelag Senterparti at Trøndelag må samle seg og støtter intensjonsavtalen om sammenslåing. Trøndelag vil ha større innflytelse, vil være bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer og til å bidra til utvikling i hele regionen. Til samme tid vil et styrket Trøndelag kunne styrke de trønderske kommunene, deres velferdstjenester, egenart og utviklingsmuligheter.

Senterpartiet støtter at de to fylkeskommunene har sendt inn en foreløpig søknad til Kommunal-og moderniseringsdepartementet med hjemmel i Forsøksloven, og at det er utarbeidet et felles notat med forslag på nye oppgaver. Vi har nå muligheten til å sette dagsorden og definere det regionale forvaltningsnivået gjennom en søknad om felles Trøndelag. Det er det viktig å bidra til å sikre det regionale folkevalgte nivået som bindeledd mellom kommunene og staten. Ved å se hele regionen under ett vil det åpnes nye muligheter både for regionen og kommunene i Trøndelag. Sør-Trøndelag Senterparti erkjenner at en todeling av politisk og administrativ ledelse er uheldig. Vi anbefaler derfor at en samlet politisk og administrativ ledelse legges utenfor Trondheim.