Meny
Bli medlem

Sp foreslår 10 tiltak for økt matproduksjon og landbruk i hele landet

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg er spent på hvordan årets jordbruksforhandlinger vil bli. Jeg skal gi Listhaug kamp og stå på for norsk matproduksjon, lover Pollestad, som la fram ti tiltak for økt matproduksjon i hele landet.

- Jeg er spent på hvordan årets jordbruksforhandlinger vil bli. Landbruksminister Sylvi Listhaug har snakket mye i store bokstaver – og jeg forventer at hun kommer med de virkemidlene som er nødvendig for å sikre økt matproduksjon og et landbruk i hele landet. Jeg skal gi Listhaug kamp og stå på for norsk matproduksjon, lover Pollestad.

Den første store saken er jordbruksforhandlingene som starter med at bondeorganisasjonene presenterer sine krav fredag 25. april.

- Arbeiderpartiet har i dag signalisert et ønske om et landbrukspolitisk forlik. Senterpartiet vil bidra til et slikt forlik, men det forutsetter konkrete forpliktelser som sikrer inntekstvekst, tollvern og økt matproduksjon i hele landet. Forliket må minst forplikte stortingsflertallet ut denne stortingsperioden, sier den nye lederen i Stortingets næringskomite Geir Pollestad.

 

Senterpartiet foreslår 10 tiltak for økt matproduksjon og landbruk i hele landet: 

 

1.       Øke inntektene i jordbruket slik at inntektsgapet mellom jordbruket og andre yrkesgrupper reduseres.  Dette må skje gjennom en forpliktende opptrappingsplan.

2.       Styrke importvernet ytterligere.

3.       Sikre fornying og investeringer i bygninger, maskiner og utstyr i jordbruket gjennom bedre driftsøkonomi, investeringsvirkemidler og fondsordninger. Herunder en tiårig investeringspakke.

4.       Sikre samvirkets posisjon – og la samvirke beholde rollen som markedsregulator.

5.       Ha en moderne eiendomspolitikk som sikrer at ressursene holdes i hevd og forvaltes i et langsiktig perspektiv. Senterpartiet vil opprettholde bo- og driveplikt og odelsretten.

6.       Styre matproduksjonen inn mot de delene av landet som har de beste forutsetningene for ulike produksjoner for å utnytte ressursene best mulig. (kanaliseringspolitikken)    

7.       Sørge for bedre velferdsordninger i landbruket.

8.       Landbruksutdanningen må i sterkere grad tilpasses behovet for den som skal inn i landbruksnæringen og legge til rette for etterutdanning.

9.       Bruke mer penger på forskning for å øke matproduksjonen og tilpasning til klimaendringer.   

10.     Styrke jordvernet gjennom å halvere nedbyggingen av matjord sammenlignet med dagens nivå.