Meny
Bli medlem

Sp med alternativt statsbudsjett for 2015

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
I dag la partileder Trygve Slagsvold Vedum frem Senterpartiet sitt alternative statsbudsjett for 2015 under partiets landsstyremøte på Gardermoen. Budsjettet har undertittelen «Levende bygder, grønne byer og små forskjeller» og legger opp til store endringer i Regjeringens forslag med hovedvekt på en bedre sosial og geografisk fordeling.

Senterpartiets budsjett omfordeler nærmere 15 milliarder kroner gjennom endringer i skatte- og avgiftspolitikken, og har hovedvekt på miljø, desentralisering og sosial profil.

Regjeringen har lagt på bordet et usosialt budsjett som bidrar til sentralisering av penger, makt og tjenester. I vårt budsjett drar vi det i motsatt retning med blant annet en kraftig satsing på de lokale tjenestene gjennom et økt kommunebudsjett på 2,9 milliarder kroner. Dette vil i neste omgang komme eldreomsorgen, skolene og de lokale velferdstilbudene til gode, sier Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet.

I Senterpartiets alternative budsjett er det spesielt lagt vekt på et helhetlig løft innenfor distrikt, klima og arbeidsliv.

Vi har lagt på bordet en distriktspakke på over 10 milliarder kroner som skal gjøre det mulig med et bedre velferdstilbud, veier og mulighet til å drive næring i hele landet. Dette er en nødvendighet om vi ønsker samme muligheter både i byen og ute i landet, fortsetter Trygve Slagsvold Vedum.

I tillegg til distriktspakken er det lagt opp til en innsats for å styrke arbeidslivet og redusere den svarte økonomien. Senterpartiet vil og gjøre en større innsats for å redusere klimagassutslipp og legge til rette for grønne investeringer.

Vi har lagt over 1 milliard kroner på bordet for å styrke den grønne profilen i neste års statsbudsjett. Vi vil fjerne veibruksavgiften på biodrivstoff, noe som alene vil sørge for milliardinvesteringer i bilindustrien og skognæringene i Norge, sier Slagsvold Vedum.

I dag er det og knyttet store utfordringer til en stadig voksende svart økonomi, som og rammer arbeidslivet hardt. Nå bevilger vi 1,5 milliarder kroner for å gi skattefritak for oppussing hjemme (ROT-fradrag), dette er et tiltak for at folk skal bruke registrert arbeidskraft og vil samtidig bedre vilkårene i arbeidslivet, trekker partilederen frem.

Tiltak i SPs alternative budsjett for 2015:

Redusert oljepengebruk
Senterpartiet holder fast ved en ansvarlig bruk av oljepenger og en skattepolitikk som skal redusere forskjellene – ikke øke dem. Av den grunn vil vi i vårt alternative budsjett bruke 2.000 millioner kroner mindre av oljefondet enn Solberg-regjeringen og vi vil videreføre skattenivået fra 2013

Sosial og geografisk omfordeling
Senterpartiet endrer Regjeringens forslag om lette i formueskatten. Vi viderefører formueskattesatsen fra 2013, samtidig som vi hever bunnfradraget i formueskatten fra 1 mill. kroner til 1,5 mill. kroner. Dette skal stoppe skattefesten for de rikeste, men gjøre det lettere for grundere og småbedriftseiere. Sp vil innføre finansskatt, en skattlegging av finansnæringen som vil gi 8 mrd. kroner i inntekt, hvorav 1 mrd. kroner brukes til kompenserende tiltak for sektoren.

Styrke kommunene
Økt inntektsrammene for kommunene og fylkeskommunene med til sammen 3,705 mrd. kroner.  Av dette er ca. 2,5 mrd. kroner økning i kommunenes inntekter og ca. 1 mrd.kr styrking av fylkesveibudsjettene

Klimapakke
Norsk næringsliv er en del av klimaløsningen. Vi mener staten må støtte opp under miljøinitiativ i næringslivet og foreslår å styrke miljøteknologiordningen med 270 millioner kroner. Det legges og opp til en fjerning av veibruksavgiften på biodrivstoff (400 mill. kr.), noe som vil gi milliardinvesteringer i grønne næringer samtidig som det gir grønnere bilpark. I tillegg kommer 320 mill. kr. til frivillig skogvern og en innføring av plastposeavgift på 1 kr.

Et sosialt budsjett
Senterpartiet foreslår å reversere forslaget om økt inntektsgrense for sykepenger, både for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Vi forbedrer også omsorgspengeordningen for selvstendig næringsdrivende ved å likestille denne med arbeidstakere. Senterpartiet går imot forslaget fra regjeringen om å omgjøre barnetillegget til et standardisert tillegg. Senterpartiet foreslår å øke både engangsstønaden og adopsjonsstøtten til 1G (p.t. 88.370 kr).

Tiltak for arbeidslivet og mot svart økonomi
Det foreslås en innføring av ROT-fradrag og skattelette for privat oppussing. Dette utgjør en bevilgning på 1,5 mrd. kroner som vil komme alle oppussingsprosjekter på inntil 30 000 kroner til gode.


Et helseløft
Vi foreslår 800 millioner til sykehusene utover regjeringens forslag. For å sikre god folkehelse må vi få en mye sterkere prioritering av forebygging, derfor foreslår vi over 600 millioner mer til en folkehelsesatsing utover regjeringens budsjettforslag. Senterpartiet vil ha en kraftig utbygging av forebygging, behandlings- og oppfølgings-tilbudet til personer med psykisk lidelse og/eller ruslidelser. Vi foreslår en 5-årig opptrappingsplan i kommunene med 400 millioner i øremerkede midler i 2015.