Meny
Bli medlem

Sp med den største satsinga for vanskelegstilte på arbeidsmarknaden

Sist endret: 27.09.2020
Stortinget handsama torsdag 17. desember budsjettinnstillinga frå arbeids- og sosialkomiteen. Her er Sps prioriteringar.

I budsjettinnstillinga prioriterte Senterpartiet følgjande:
•         Tiltakspakke for auka innsats for vanskelegstilte på arbeidsmarknaden som samla vil gje grunnlag for å skaffa om lag 10 000 av dei svakast stilte på arbeidsmarknaden høve til inntektsbringande arbeid.
•         Tiltakspakke for å avdekkja og motverka arbeidslivskriminalitet og sosial dumping der Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten, politiet og Skatteetaten vert tilført ekstra ressursar.
•         Auke i minstepensjonen for einslege pensjonistar

Referatet frå budsjettdebatten kan lesast her (sak 5):
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2015-2016/151217/