Meny
Bli medlem

Sp mener folket må bestemme!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Tvangsekteskap er forbudt i Norge ved lov! sier Kathrine Kleveland i denne artikkelen, og sikter til debatten rundt kommunesammenslåinger med eller uten tvang.

Sp mener folket må bestemme

Kathrine Kleveland, fylkesleder i Vestfold/sentralstyremedlem i Senterpartiet

Hvordan er kommunekartet i Vestfold om fem år?  Hva heter kommunen min? Hvem skal bestemme over barnehage, skole, helse, eldreomsorg, kultur, arealbruk, betalingssatser og kommunale avgifter der jeg bor? Dette drøftes nå i hele Vestfold. Senterpartiet mener folket selv må bestemme både om kommuner skal slå seg sammen, og hvis ja: hvem de eventuelt skal slå seg sammen med. Tvangsekteskap er forbudt i Norge ved lov!

Det er forferdelig viktig at denne type prosesser og viktige beslutninger ikke i ettertid blitt satt spørsmål ved. Kommunestrukturendringen vi er midt oppi skal vel ikke være et NM i å få færrest kommuner på kortest mulig tid? Jeg er bekymret for tempoet, legitimiteten og virkningene for lokaldemokratiet.

Regjeringens endringsiver er stor, omtrent alt skal visst bli større og færre. Fiskerederne skal bli færre, gårdene større, samferdselsendringene skal først og fremst skje der det bor flest, politidistriktene skal bli færre, og regjeringen vil sentralisere og svekke brannberedskapen. Når det gjelder antall kommuner foreslår Regjeringens kommuneutvalg freidig å redusere antallet med cirka 300, altså fjerne rundt 70 % av dagens kommuner!

Sentralisering av makt, oppgaver og ressurser vil etter all sannsynlighet føre til sentralisering av befolkning og næring. Da handler det ikke lenger om å bruke hele landet, og gi folk like muligheter.

Debatten går hett, - dette berører hverdagen vår og er store avgjørelser for landet vårt. Selv i egne rekker i Vestfold Senterparti er det friske meninger der enkelte ser for seg hele Vestfold fylke som en kommune. Men i Senterpartiet betyr det ikke bare noe hva politikerne mener: Senterpartiet er folkestyrepartiet som hele tiden har hevdet at det er du og jeg sammen, ved hjelp av folkeavstemming, som skal bestemme dette. Jeg kan ikke se at en meningsmåling vil gi samme resultat, og når folk over 80 år ikke en gang får delta i meningsmålinger, gir det grunn til bekymring.

Senterpartiet anbefaler at alle forslag om kommunesammenslåinger blir stemt over med folkeavstemming i forbindelse med lokalvalget 2015, slik Re har vedtatt, eller i løpet av 2016.

Senterpartiet er slett ikke kritiske til frivillige sammenslåinger. I fire av sju sammenslåinger siden 2000, har Senterpartiet, ikke bare vært i førersetet, men også fått ordføreren etterpå. I Vestfold har vi Re som et velkjent eksempel på en vellykket sammenslåing. Flere av de siste sammenslåingene har vært reine Sp-kommuner som så nytten av å slå seg sammen frivillig.
Det er slett ikke riktig at kommunekartet har vært statisk lenge. I 80 kommuner har det siden 1964 skjedd vesentlige endringer: sammenslåinger, oppdelinger eller grensejusteringer.

Blir det bedre eller dårligere lokalt tjenestetilbud der du bor? Blir det dyrere eller billigere å produsere tjenestene? I næringslivet er oppfatningen den, at gevinsten skal være ganske betydelig for å rettferdiggjøre en fusjon, fordi kostnadene ved fusjoner alltid er undervurdert!

Jeg er også bekymret for størrelsen, selv om det ikke er størst problem i Vestfold. Fra Danmark ser vi at det som ble anslått å være en god kommunestørrelse, ca 15 000 innbyggere, endte med å bli 23 000. Enkelte danske kommuner er blitt så store at de kommunalt ansatte og kommunevalgte må bruke GPS for å finne fram i egen kommune.  I Danmark har de også opplevd en fusjonsiver i samfunnet generelt som har gjort at f.eks krematorier er blitt så store at de må kjøre med fire kister av gangen. Er det slik vi vil ha det? Senterpartiet er opptatt av nærhet fra fødsel til død.

Undersøkelser viser at innbyggernes tilfredshet med kommunale tjenester og kommunestørrelse er høyest i de minste kommunene og synker med økt kommunestørrelse. Dette gjelder tilfredshet med helsestasjon, omsorgsbolig, hjemmesykepleie, sosialtjenesten og plan- og bygning.

Lokaldemokratiet er best i oversiktlige kommuner med lavt folketall. Interkommunalt samarbeid er ikke en demokratiutfordring. Derimot er selskapsorganisering av kommunale tjenester en demokratiutfordring. Denne utfordring er like stor om eieren er en kommune eller flere kommuner.

Sp er opptatt av at mange skal delta i det politiske arbeidet og at ulike interesser skal komme til orde og bli hørt. Dagens kommunestruktur sikrer at avstanden mellom innbygger og folkevalgt er kort. Mange med aktiv yrkesdeltakelse utenfor politikken tar sine erfaring med inn i kommunestyrer, råd og utvalg.  Dette er en viktig kvalitet ved vårt folkestyre. Jeg vil utfordre høyrepartiene som i andre sammenhenger er mot byråkratisering om de ikke ser det er uheldig å bygge opp et sterkere byråkrati. Jeg vil også utfordre høyrepartiene som i andre sammenhenger er mot maktkonsentrasjon om de ikke ser det er uheldig å samle mer makt på færre hender.

Vil det ikke være fordeler da? Jo, mange lokalpolitikere vil slippe å lese hundrevis av sakspapirer... Men jeg er redd en slik effektivisering nødvendigvis gir større makt til byråkratiet... Tjener folk flest og lokaldemokratiet på det?