Meny
Bli medlem

Sp om veterinærinstituttet i Nord-Norge

Sist endret: 27.09.2020
- Vi kan ikke stille oss slik at vi svekker kompetansen og overvåkningen og dermed dyrehelsa i våre tre nordligste fylker. På sikt vil det også svekke folkehelsa, sier Kjersti Toppe i forbindelse med den foreslåtte nedleggelsen av sentrale deler av Veterinærinstituttes virksomhet i Nord- Norge.

Veterinærinstituttet har foreslått å legge ned virksomheten i grønn sektor (varmblodige dyr) i Nord-Norge, legge ned Veterinærinstituttet i Tromsø og flytte gjenværende virksomhet til Harstad. Planene innebærer at Veterinærinstituttet ikke lenger skal ha kompetanse på sykdomsdiagnostikk og patologi på varmblodige dyr i landsdelen. Saken ligger nå hos Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug som har sagt hun vil legge den fram for Stortinget på egnet måte.

 

Samtidig la en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe tidligere i måneden frem en rapport om trusselen verden og Norge nå står ovenfor fra antibiotikaresistens både innen human- og dyremedisin, den kan leses her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rapporter_planer/rapporter/2014/Antibiotikaresistens---kunnskapshull-utfordringer-og-aktuelle-tiltak.html?id=766011

 

Rapporten om antibiotikaresistens slår fast at Norge trenger betydelig økt kartlegging og overvåkning blant annet av dyrehelsa. Gjennomføres Veterinærinstituttets planer for Nord-Norge vil viktig kompetanse til å bistå i slik kartlegging være svekket i landsdelen. I den forbindelse har nå Kjersti Toppe sendt brev til Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug med følgende spørsmål:

 

- Vil statsråden sette nedleggelsen av sentrale deler av Veterinærinstituttets virksomhet i Nord-Norge til side og utrede hva som kreves for å møte behovet for økt kartlegging og kontroll med dyrehelse, blant annet sett i lys av rapporten "Antibiotikaresistens - kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak"?

 

Hele spørsmålet til 1. nestleder i Helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe og begrunnelsen ligger her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=60444