Meny
Bli medlem

Sp-seier gir optimisme for kyst-Norge

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg er svært tilfreds med at Sp i den nye Sjømatmeldinga har fått fullt gjennomslag for at «Arealutvalgets» forslag om forvaltning av sjøarealene, nå legges dødt, sier Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne i Sp.

Forslaget fra det såkalte «Gullestad-utvalget» ville favorisert de store landsdekkende selskapene i havbruksnæringa, og derfor har SP kjempet en lang kamp i mot dette. Kampen er nå kronet med seier for SP og for de mange små- og mellomstore bedriftene som skaper vekst og verdier langs hele kysten, sier Nordahl fornøyd.

 

Dette innebærer at de små- og mellomstore, lokalt eide havbruksbedriftene får opprettholde sin aktivitet og mulighet til vekst. Dette er en stor seier for Sp som har kjempet denne kampen i regjering på vegne av de mange lokalsamfunn langs kysten.

 

Jeg er også fornøyd med at Sp har fått gjennomslag for at kommunene skal få en del av det økonomiske vederlaget fra nye konsesjoner i havbruksnæringa. Med dette tiltaket får kommunene mer tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for havbruksnæringen, sier Nordahl.

 

- Sp er opptatt av å sikre en lønnsom fiskerinæring. Sjømatmeldinga varsler tiltak som styrker kystflåten for å sikre rekruttering og fornying. Kvotetakene for kystflåten mellom 11-15 meter styrkes med en ekstra kvote pr fartøy. For flåtegruppa over 15 meter gis det nå mulighet for to ekstra kvoter pr fartøy. Dette innebærer at kvotetaket heves til 4 ganger fartøyets grunnkvote innenfor enten torskesektor eller pelagisk sektor, og 2 innenfor den andre sektoren (4+2). 


Når det gjelder fartøy under 11 meter får de fortsette som før - inkludert den såkalte samfiskeordningen. Sjømatmeldingen varsler en egen utredning om kvotetilgang og lønnsomhet for denne flåtegruppen. - Sp er fornøyd med at det ikke blir strukturordninger for kystflåten under 11 meter, og at det nå blir gitt 20 nye rekrutteringskvoter for fiskere, sier Nordahl.

 

- Sp er opptatt av å styrke lønnsomheten i sjømatindustrien, og vi synes det er positivt at det nå nedsettes et eget offentlig utvalg som skal komme med forslag til tiltak for økt lønnsomhet for denne industrien, sier Nordahl.

 

Eksportverdien i sjømatnæringa utgjorde i 2011 53 milliarder kroner. Omregnet i antall middagsporsjoner eksporterer Norge i alt 37 millioner sjømatmåltider hver dag.

 

- Sp er opptatt av å styrke sjømatnæringas posisjon. Havbruksnæringa har et stort potensiale for vekst og kan bli Norges nye «eventyr til havs». Målet er at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon, avslutter Irene Lange Nordahl.